Historien om PIF-Center

Fastighets Ab PIF-Center Kiinteistö Oy
Industrigatan 11
21600 Pargas

2015

En februaridag år 2015 hade Pargas Idrottsförening r.f:s ordförande Folke
Lindström ärende till Hellbergs bilverkstad på Norrbyåsen. Det hade kommit nysnö veckan innan men inga spår syntes i snön på vägen som leder till de hallar som fanns på tomten. Plasthallen väckte Folkes intresse närmast för en träningshall för fotbollsjuniorer. Det här måste utredas helt enkelt!

Folke Lindström.

Fastigheten ägdes, visade det sig, av ett konkursbo efter Optimakers Oy som hade kommit på obestånd. En första kontakt till konkursförvaltaren Malinen togs snabbt därefter och hallarna fick beses. Första inspektionen gjordes av Folke och Harri
Tunturi. Plasthallen var intressant men elementhallen, full av bråte och ostädad, gjorde att herrarna nästan ryggade. Men allt eller inget var konkursförvaltarens besked och det begärda priset var en bit över en miljon euro. Beskedet dämpade intresset.

Om några veckor kontaktade konkursförvaltaren Folke och meddelade att fordringsägarna nog kan se över sin prisbegäran. Ett nytt besök gjordes, denna gång av Folke och Jimmy Kronberg. Hallarna var nu delvis uppstädade och man kunde bättre se helheter. Jimmy som hade erfarenhet av Leaf-hallarna i Åbo trodde att man till rimliga kostnader kunde få en innebandyarena, kanske t.o.m. två planer. Folkes intressesfär var fortsättningsvis plasthallen för fotboll men också kontorsutrymmena som kunde göras till ändamålsenliga klubbutrymmen. Det skulle vara ett sätt att komma bort från Pajbacka klubbhus som minsann hade sett sina bästa dagar. Elementhallen i sin tur kunde hyras ut för båtförvaring, det var planen om inte det blir idrottshall av det hela.

Föreningens Centralstyrelse informerades men priset uppfattades för högt, trots att det nu hade sänkts till 820 000 euro. Ordförande meddelade att han som privatperson kommer att göra några trävare genom att ge anbud på hallarna. Det här gjorde Folke helt på egen risk, vilket Centralstyrelsen väl var medveten om. För att visa trovärdighet uppgjordes anbuden av vicehäradshövding Lars Granfors på Åbolands Rättstjänst. Efter några offertrundor började priset närma sig acceptabla nivåer och då fördes ingående diskussioner i föreningens Centralstyrelse. Stor enighet rådde att detta kunde vara en chans för föreningen att lösa den alltmer akuta bristen av träningsutrymmen. Att användningsrgraden skulle bli ett problem trodde ingen, dock med en viss tvekan inom skid- och orienteringssektionen.

Centralstyrelsen beslöts att sammankalla till ett föreningsmöte den 31.5.2015. Innan mötet visade Folke hallarna (utifrån) turvis åt flera av föreningens starka opinionsbildare. Några uppfattade platsen avsides och någon tvivlade kraftigt på föreningens ekonomiska möjligheter. Ordförande var seg och hade under vårens lopp allt starkare börjat visionera om ett sportcenter för Piffen med tidsenliga klubbutrymmen. Det var också klart att projektet behövde en namnstark styrelse som skall utse en projektchef. Bergsrådena Björn Mattsson och Carl-Gustaf Bergström lovade ställa sig till förfogande om föreningsmötet så önskar. En teknisk arbetsgrupp med Stefan Nyberg som sammankallare och Harri Tunturi, Jimmy Kronberg och Knut Lehtinen försökte få fram siffror för driftskostnader och utgående från det kalkylerades timdebitering för hyrorna. Uppgiften var inte lätt då endast PIUG:s siffror var tillgängliga och konkursboet saknade historisk information gällande fastigheten. Mycket av kalkylerna byggde sålunda på grova antaganden.

Föreningsmötet i PIUG var rätt välbesökt. De vid det här laget mycket ytliga planerna presenterades. Mötet beslöt enhälligt ge Centralstyrelsen fullmakter att fortsätta förhandlingarna och vid behov bilda ett för ändamålet behövligt momsskyldigt fastighetsbolag. Som högsta köpesumma fastställdes 500 000 euro. Dessutom gavs det fullmakter för CST att uppta ett lån om max. 250 000 euro för aktieinsatsen i det under bildning varande bolaget. Pargas Knatteligas insats skulle därutöver vara 40 000 euro. I kalkylen ingick också att ”ett eller flera på orten verkande bolags medverkan” med 150 000 euro. Detta skulle ske som aktieinnehav i ett fastighetsbolag.

Utöver det här satte föreningsmötet som villkor att en noggrann fastighetsgranskning skall göras med speciell inriktning på mögel och asbest. Fastighetens konditionsgranskning gjordes av ingenjör Bo-Erik Palmgren som gjorde ett noggrant arbete utan att finna några oövervinnerliga och onormala problem för dylika industrifastigheter. En interimsstyrelse tillsattes med Folke Lindström som ordförande. Medlemmar var föreningens kassör Stefan Nyberg, Björn Mattsson och Carl-Gustaf Bergström. Styrelsen skulle kompletteras på nästa ordinarie bolagsstämma.

Stefan Nyberg, Carl-Gustaf Bergström, Björn Mattsson och Folke Lindström.

Efter föreningsmötets givna fullmakter kunde interimsstyrelsen nu agera på ett annat juridiskt hållbart sätt. En ny köpoffert gavs varefter parterna så småningom var beredda att godkänna ett föravtal om 440 000 euro, Avtalet var villkorligt såtillvida att Piffen måste få besked om stadens borgen för lån, att konditionsgranskningen inte ger oöverkomliga hinder och att finansieringen totalt sett kan ordnas. Föravtalet undertecknades i augusti 2015 och var bindande för båda parter om villkoren uppfylls. Inom tre månader skulle allt vara utrett varefter det slutliga köpebrevet kunde undertecknas. Så blev det också.

Interimsstyrelsens första uppgift var att luska fram en projektchef som samtidigt, om rätt person kunde frambringas, skulle vara fastighetsbolagets verkställande direktör. Av en slump träffades Folke och Lasse Nummelin vid ett näringslivsseminarium på Örö i Kimitoön. Lasse skulle pensionera sig från posten som teknisk direktör i Kimitoöns kommun hösten 2015. Lasse behövde inte övertalas utan antog nästan direkt utmaningen, tidigare Piffen ordförande som han var. Lasse blev en deltidsavlönad projektchef fr.o.m. hösten 2015, VD-skapet antog han utan ersättning såsom alla andra i styrelsen.

Lasse Nummelin.

Lasse inledde kraftfullt planeringsarbetet för att bl.a. ansöka om statsbidrag för projektet. Den 10 november 2015 var det klappat och klart för undertecknande av de slutliga köpebreven. Oy Parsoccer Ab, som Folke Lindström en tid hade haft i sin skrivbordslåda aktiverades och bolagets namn ändrades till Fastighets Ab PIF-Center Kiinteistö Oy. Allt var klappat och klart för att i fastighetsbolagets namn göra föravtal och slutliga avtal om fastigheten.

Efter att det slutliga köpebrevet var undertecknat målades och fixades kontorsutrymmena och Piffens centralstyrelse kunde flytta pokaler, pris och andra värdeföremål från klubblokalen i Pajbacka redan i december. I den gamla klubblokalen som var i Nordkalks ägo hade en massa gammalt bråte samlats och Nordkalks villkor för sin medverkan var att allt skulle vara tömt i Pajbacka under maj månad 2016. Samma villkor gällde för Orienteringssektionen som haft sitt tillhåll i Manegen.

Fastighetsbolaget ägare var först Folke Lindström ensam, men genom riktade emissioner kom Pargas IF, Pargas Knatteliga och Nordkalk Oyj in som bolagets ägare. Björn Mattsson och Folke Lindström hade uppvaktat Rettigkoncernens huvudman Cyril von Rettig i Helsingfors. Efter en tids övervägande gav han ett positivt svar om Rettigs (Nordkalks ägare) medverkan i projektet med ett belopp av 150 000 euro. Vid bokslutet 31.12.2015 var ägo förhållandena följande: Pargas IF 64% , Pargas Knatteliga 12,5 %, Nordkalk Oy.19,5% och Folke Lindström 4,0 %.

Verksamhetsberättelse för år 2015

HISTORIA

Bolaget grundades den 22.02.1996 med namnet Oy Divistal Ab. År 1998 ändrades namnet till Oy Parsoccer Ab och från och med den 6.10.2015 är bolaget ett fastighetsbolag och dess firma Fastighets Ab PIF-Center Kiinteistö Oy med bifirmorna ”Parsoccer” och ”PIF-Center”. Bolagets ändamål är att primärt äga, förvalta och uthyra tomt nr 445-11-2-14 samt på tomten befintliga byggnader och byggnationer i Norrby i Pargas stad.

Efter två riktade emissioner är bolagets ägare Pargas Idrottsförening r.f. (64,0%), Nordkalk Oy Ab (19,5%), Pargas Knatteliga r.f. (12,5%) och Folke Lindström (4,0%). Alla aktier är likvärdiga.

VERKSAMHETEN

Efter utdragna förhandlingar med säljaren, Optimaker Oy:s konkursbo, ingick bolaget i augusti ett villkorligt föravtal om köp av den berörda fastigheten. Den 10.11.2015 gjordes det slutliga köpebrevet efter ett konstaterande att villkoren blivit uppfyllda. Därefter inleddes det egentliga planeringsarbetet under ledning av projektchef Lars Nummelin som vid sin sida hade en teknisk referensgrupp och dessutom en grupp sammansatt av kommande användare. Byggnadslov erhölls för den s.k. presenningshallen och halva hallen kunde tas i bruk för fotbollsspel den 5.1.2016 då ny belysning och konstgräs hade installerats. Mottagandet har varit positivt. Planeringsarbetet har fortsatt med elementhallen och ansökan om statsstöd och byggnadslov har inlämnats. De utrymmen som inte kommer att användas för idrottsutövning är nästan i sin helhet uthyrda från början av år 2016.

STYRELSE OCH VD

Som styrelseordförande har Folke Lindström verkat. Övriga styrelsemedlemmar var Carl-Gustaf Bergström, viceordförande, Björn Mattsson, Stefan Nyberg och Johan Westerlund. Bolagets verkställande direktör fr.o.m. oktober är Lars Nummelin. Styrelsen har inom sig fastställt en arbetsordning för verksamheten. Styrelsen och VD lyfter inte arvoden.

Den ordinarie bolagsstämman hölls den 5.2.2015 och extra bolagsstämmor hölls den 12.8.2015 och 5.11.2015 då besluten om riktade emissioner och ny bolagsordning fattades. Styrelsen har under året haft tre protokollförda möten, utöver det sammanträdde interimsstyrelsen några gånger. Som revisor har Kari Niukko, CGR verkat.

BOKSLUTET OCH STYRELSENS FÖRSLAG

Verksamheten som fastighetsbolag bedrevs under verksamhetsåret endast några veckor räknat fr.o.m. den 10.11.2015 till årets slut. Räkenskapsåret visar ett underskott om 9.331,45 euro. Avskrivningar har inte gjorts. Närmare uppgifter om bokslutet framgår ur resultat- och balansräkningen jämte bilagor.

Styrelsen föreslår att ingen dividend utdelas och att årets förlust bokas på det balanserande vinst-/förlustkontot.

BOLAGETS SOLVENS OCH FRAMTIDSUTSIKTER

Bolaget har en god solvens. Likviditeten blir en utmaning under byggnadsåren 2016 och 2017. Grundfinansieringen är i stort ordnat och hallarnas standard blir beroende av om statligt bidrag erhålles. Styrelsen har slagit fast att hyresnivån för samtliga hyresgäster måste vara sådan att den kan täcka framtida reparationer och fastighetens underhåll.

Styrelsens uppfattning är att det inte existerar sådana risker i verksamheten som nämnvärt skulle avvika från fastighetsbranschens.

Pargas den 21.1.2016
STYRELSEN

PIF-Center 2016

Denna del av rapporten innehåller en beskrivning av händelserna under 2016, framförallt ur byggnads och reparationshänseende. Rapporten bygger på den mellanrapport som skickades till Regionförvaltningsverket per den 31.12.2016 och på den slutrapport som skickades in 2017, men dessa har redigerats och kompletterats.

Från början av året

Fotbollshallen, den dubbelmantalade delen (halva hallen) togs i bruk 5.1.2016. Den hade då utrustats med konstgräs och ledbelysning under slutet av november och under december 2015. Användningen tog genast fart och hallen användes flitigt till slutet av mars, då fotbollsträningarna flyttade ut.

Under december 2015 hade den del som Pargas stads enhet för parker och grönområden, ville hyra ändrats så att två WC utrymmen sanerades och mindre andra ändringar företogs. Stadens ”grönenhet” flyttade in delvis fr.o.m. 1.12.2015 och i sin helhet tog man 640 m² i hyresbesittning den 1.1.2016.

Den stora hallen i våning ett hyrdes ut från första dag 10.11.2015, till KirEe Oy som tillverkade järnvägsvagnslastflak till DB i England. Fr.o.m. årsskiftet hyrdes hela hallen till bolaget. Hyrestiden upphörde den 15.6.2016 och då hade bolaget tillverkat 65 järnvägsvagnsflak/containers. I hyresavtalet ingick att KirEe river måleriet och köper traversen. Det hände med en viss fördröjning men gick ändå helt enligt planerna.

Vidare hade PIF-Center pressuhallens kalla del uthyrd till Nordkalk Oy under hela året fram till slutet av oktober. Hyran som uppbars av de externa hyresgästerna kom väl till pass. Året var inte särskilt kallt men fram till att pannan stannade (av sig själv då oljan var slut) i slutet av april hade det gått ca 29 000 l olja. Oljan var dock rekordbillig, mellan 0,47 och 0,58 €/l.

I början av året byggdes i källaren, lagerboxar på talko och stadens område avgränsades från Piffens område. Totalt talkojobbades det uppskattningsvis 300 timmar i källaren.

I februari började talkoprojektet ”bygga sociala utrymmen”. Talkogänget ”65+” senare ”Gubbenheimare” tog som sin uppgift att bygga det drygt 100 m² stora inre utrymmena för omklädningsrum, Wc:n och duschrum. Arbetet pågick som tisdags och torsdags förmiddagstalkon fram till början av maj. Talkotillfällen hölls också andra tider och en del av talkojobbarna deltog med nästan fulla arbetsdagar. Vid ett par tillfällen arrangerades större talkojobbtillställningar för Piffare.

I maj stod väggar och tak klara och då hade det utförts uppskattningsvis 1700 talkotimmar.

Under tiden utvecklades och planerades entreprenadprojektet PIF-Center. Det var dels fråga om interna planeringsgrupper som kallades ”Användargruppen”, alltså kommande användare som ställde sin erfarenhet till förfogande och dels en ”Teknisk arbetsgrupp” som avstämde de stora tekniska lösningarna. På det professionella planet planerades PIF-Center av J-Rak Ab Oy, byggnadsingenjör Juhani Maarala som huvudplanerare, VVS planerare var Ingenjörsbyrå Greger Pahlman VVS Ab Oy, VVS-ingenjör Svante Pahlman och för el planeringen ansvarade Guy Svahnströms El Ab, elingenjör Anders Svahnström. Planeringsjobbet var klart i mitten av maj, enligt tidtabell.

Före det hade fram till slutet av december 2015 gjorts förhandsplanering och en projektplan över PIF-Center som låg till grund för ansökan om statsstöd. Till mitten av februari kompletterades förhandsplaneringen.

Spänningen var stor då beslutsdagen för statsstödet den 18 maj närmade sig. Glädjen och lättnaden var stor då beskedet kom – vi fick hela summan som vi ansökt om – totalt 207 000 €. Dock så att av 2016 års anslag beviljades 150 000 € och resten, 57 000, öronmärktes av 2017 års anslag.

Under juni och sedan i augusti hölls några städ- och allmänna talkon då dels områdena fixades i entreprenadskick och en del andra talkoarbeten utfördes också. Då noterades ca 220 talkotimmar.

Talkoarbetena fortsatte på hösten då skyddsväggarna byggdes. Som byggnadsplats användes fotbollshallens kalla del där skyddsväggarna gjordes som stolpelement, flyttades upp och monterades fast i hallen. Skivorna, Rigidur, monterades och spacklades samt målades under den s.k. välitavoite tiden 1 – 23.10. De sociala utrymmena målades liksom också aulan och alla väggar i hallen under hösten. Lagret utvidgades med ca 12 m² och målades. Under året blev dock inte den yttre brädfodringen av lagerutvidgningen klar. Det mesta gjordes av två talkogrupper, byggruppen dit hörde 7 – 9 man och sedan målargruppen som bestod av mellan 5 – 7 personer. Det ordnades också ett flertal, kvälls och lördagstalkon. Totalt bokfördes 1860 timmar under hösten.

I fotbollshallen revs Paroc mellanväggen i början av november på talko (PIF oldboys). Golvet jämnades och efter det var det innertältduk som monterades av Scanhall Oy. Konstgräs installerades i mitten av november av Saltex Oy och LED belysningen i slutet av månaden av Svahnströms El Ab. Samtidigt daterades värmesystemet upp av Pargas Rörmontering Ab, genom att rörsystemet byggdes om och en cirkulationspump installerades samt en ny effektivare värmefläkt installerades. Efter att talkogänget fixat nät och städat i hallen var den klar för myndighetsgranskning som skedde 5.12.2016. Hallen kunde tas i bruk och hela hallen användes för första gången den 5.12.2016. Totalt hade det bokförts ca 220 timmar talko på fotbollshallen. Fotbollshallens investeringar slutade på ca 120 000 € varav 2016 års andel är ca 76 000 €.

I början av 2017 hyrdes knappt 90 m² kontorsutrymmen och 150 m² av idrottshallen till företaget FysioGYM Ab som startar konditionssal och fysikalisk behandling i de hyrda utrymmena under februari 2016. Pargas stad hyrde ett kontorsrum från 1.2.2017.

Hösten 2016 avlägsnades oljetankarna, hela tre stycken mot förväntade två, framgångsrikt. Inga läckage eller andra skador hade skett. Vid samma tidpunkt utvidgades också parkeringsplatserna, dels i söder vid tomtgränsen ca 25 bilplatser och dels längs långväggen mot Sidovinden, ca 15 platser. Under vintern och våren 2017 kommer trafikarrangemang som syftar till att likrikta trafikströmmarna och trygga den lätta trafiken på tomten. Samtidigt organiseras parkeringen ändamålsenligt på hela PIF-Centers område, likaväl som områden som ingår i Pargas stads hyra definieras bättre än hittills.

Under året har bolaget ansökt om många lov och tillstånd. I allmänhet har kontakterna med myndigheterna varit sakliga och t.o.m. goda. Bolaget har ansökt om tre bygglov under året. Samtliga har blivit beviljade. I slutet av 2016 ansökte bolaget om nedsättning av bygglovsavgiften, som totalt uppgick till ca 15 000 euro, med 50 %. De höga bygglovsavgifterna har irriterat bolagets ledning speciellt då man upplever att man inte fått motsvarande service i stället. Byggnämnden avslog dock ansökan om nedsättning, vilket besviket noterades. Bolaget ansåg att det inte var värt att besvära sig över beslutet eftersom fortsatta goda relationer till staden är värdefulla.
 

RAPPORT för projektet som statsbidraget hänförs sig til

Efter att PIF-Center fick besked om att statsstöd har beviljats, 31.5.2016, skred bolaget till handling för att upphandla huvuddelen av byggprojektet på portalen för offentliga upphandlingar, Hilma. Upphandlingsannonsen publicerades den 30.5.2016 och kompletterades den 10.6.2016 (visningstiden förlängdes).

Anbudstiden gick ut den 21.6.2016. Anbud begärdes för en helhetsentreprenad med en huvudentreprenör (byggentreprenad) och två underställda sidoentreprenader (VVS och el). Dessutom innehöll anbudsförfrågan en klar information om bolagets egna anskaffningar som var betydande. De kan delas upp på två olika kategorier: 1) Anskaffningar som PIF-Center kan få en sponsoreringsfinansiering av företag på orten. Sådana är t.ex. anskaffning av golv. 2) Anskaffningar som är byggmaterial för den talkoinsats som bolagets ägarföreningars medlemmar gör för bolaget.

Inom utsatt tid mottog bolaget totalt, 7 st anbud. Två anbud för huvudentreprenaden, varav ett anbud måste förkastas eftersom det inte motsvarade anbudsförfrågan (anbudet var en anmälan om att arbetet görs på timpeng), ett anbud på VVS och fyra anbud som gällde el-entreprenaden.

Bolagets styrelse utsåg den 30.6.2016 efter utförda entreprenadförhandlingar följande entreprenörer:

Huvudentreprenör och samtidigt byggnadsteknisk entreprenör, Ritarak Oy, anbudssumma 255 000 €, efter korrigering av anbudet (minskning av entreprenörens ansvar för byggområdet och työmaahuolto) 245 000 €

VVS entreprenör, Västanfjärds Mekaniska Verkstad, anbudssumma 224 492 €

El-entreprenör, Svahnströms El Ab, 40 725,81 €.

Helhetsentreprenad: 510 217,81 €

Entreprenadavtal med subordinationsavtal gjordes 8 – 12.7.2016. Avtalen innehåller en byggarbetstid som slutar 31.12.2016. Då skall entreprenaden vara klar. Entreprenaden inleddes den 18.7.2016 då det inledande mötet hölls. De byggnadstekniska arbetena inleddes omedelbart. VVS arbetena och el-arbetena inleddes i början av augusti.

Under vintern/våren hade Pargas IF:s talkoarbetare byggt väggar och innertak för de sociala utrymmena. Till entreprenaden hör utsidan av de sociala utrymmena och golvmattan i dem, samt el och VVS arbeten. Till bolagets egna anskaffningar hörde också byggandet av skyddsväggar i spelhallen, målning av sociala utrymmen och idrottshallen invändigt. Dessa färdigställdes också planenligt och dessutom har bolaget, via Piffens talkoarbetare övertagit målningsansvaret av huvudentreprenören i aulan och vissa andra ytor i hallen. Dessa arbeten har beaktats i den ekonomiska slutuppgörelsen.

Arbetet har framskridit helt enligt tidtabell. Entreprenörernas arbeten hade chans att bli klara till 31.12.2016, så när på några små arbetsskeden som är väderberoende och som det är klokt att lämna till våren. Men av personliga skäl (utlandsresa) valde huvudentreprenören att anhålla (en positiv tolkning) om tilläggstid som beviljades till 12.1.2017. Alla arbeten var inte klara ens då och de ingick i en bristlista som i huvudsak klarades av till 23.1.2017. Talkoarbetena är också avklarade med den äran. Totalt har det funnits 73 namn på talkolistan. Huvuddelen är ändå utfört av gruppen ”65+” som totalt består av ca 15 personer som alla har uppnått pensionsåldern. Totalt har vi bokfört och uppskattat talkotimmarna till ca 4300 timmar fram till årsskiftet 2016/17.

Entreprenaden har i någon mån vuxit genom nödvändiga tilläggs- och omändringsarbeten. Summan av tilläggsanbuden är 38 641 euro, eller 7,57 % av byggkostnaden. Detta måste beaktas som skäligt med tanke på att fastigheten är en gammal industrihall som nu återuppstår i ny skepnad. Speciellt som en del av tilläggsarbetena är en följd av medvetna beslut om att höja inredningsnivån i PIF-Center. Planeringen har totalt kostat ca 35 800 euro eller ca 7 % av helhetsbyggkostnaden. Också det en saklig nivå

Av PIF-Center beställda arbeten gjordes golvet i idrottshallen mellan den 12 – 30.12.2016. Idrottshallen inklusive de sociala utrymmena togs i bruk den 18.1.2017. En del av idrottsredskapen saknades då, eftersom leveranstiden på dem var överraskande lång. Processen drog ytterligare ut på tiden i och med att Pargas stad gick in för att köpa idrottsredskapen som sedan deponeras i PIF-Center. Pargas stadsfullmäktige beslöt den 13.12.2016 reservera 100 000 euro för idrottsredskap till PIF-Center. Idrottsutrustningen droppade in under slutet av 2016 och under januari och februari 2017. Idrottshallen var fullt utrustad i bruk den 1 mars 2017.

Förutom de idrottsredskap som Pargas stad anskaffade och placerade i PIF-Center har PIF-Center direkt beställt en del idrottsredskap som är av den naturen att de byggs direkt fast i fastigheten. Den största enskilda anskaffningen är en s.k. voltgrop som platsbyggdes och blev klar i februari 2017. Därtill anskaffar PIF-Center omklädningsrumsmöbler och rekvisita, garderobutrustning, städmaskiner och utrustning.

Byggmaterial och rekvisita för talkoinsatsen har anskaffats för ca 20 400 euro.

Byggherrens egna anskaffningar (inklusive material till talko) uppgår till ca 123 600 euro.

Talkoarbeten

De sociala utrymmena som omfattar 103 m² har uppförts på talko så när som matt läggningen samt el- och VVS arbetena som har utförts av entreprenörer. Skyddsväggarna i stora hallen har byggts på talko liksom tillbyggnaden av lagret och inredningen av lagret. Nästan alla målningsarbeten, både inne i hallen och i de sociala utrymmena, har utförts på talko. Totalt har talkoandelen uppgått till ca 4300 timmar fram till årsskiftet 2016/2017. Då räknas inte de administrativa talkoarbetet in som också det överstiger 1000 timmar.

Verksamhetsberättelse för år 2016

HISTORIA

Bolaget grundades den 22.02.1996 med namnet Oy Divistal Ab. År 1998 ändrades namnet till Oy Parsoccer Ab och från och med den 6.10.2015 är bolaget ett fastighetsbolag och dess firma Fastighets Ab PIF-Center Kiinteistö Oy med bifirmorna ”Parsoccer” och ”PIF-Center”. Bolagets ändamål är att primärt äga, förvalta och uthyra tomt nr 445-11-2-14 samt på tomten befintliga byggnader och byggnationer i Norrby i Pargas stad.

Bolagets ägare är Pargas Idrottsförening r.f. (64,0%), Nordkalk Oy Ab (19,5%), Pargas Knatteliga r.f. (12,5%) och Folke Lindström (4,0%). Alla aktier är likvärdiga.

VERKSAMHETEN

Industrihallarna inköptes i november 2015 med avsikt att bygga om dem till idrottshallar. Planeringsarbetet under ledning av projektchef Lars Nummelin, som vid sin sida hade en teknisk referensgrupp, planerare och dessutom en grupp sammansatt av kommande användare, inleddes omedelbart. Byggnadslov erhölls för den s.k. presenningshallen och halva hallen kunde tas i bruk för fotbollsspel den 5.1.2016 då ny belysning och konstgräs hade installerats. I december 2016 kunde hela fotbollshallen tas i bruk och mottagandet har varit positivt med hög användningsgrad.
Planeringsarbetet fortsatte under året med elementhallen och det ansökta statsstödet och byggnadslovet beviljades. Offentliga entreprenadanbud utskickades och efter valet av entreprenörer kunde byggnadsarbetena inledas den 18 juli 2016. Mycket omfattande och ekonomiskt betydelsefulla talkoinsatser av föreningsmedlemmar har utförts under hela året, vilket bolaget med tacksamhet noterar.
I övrigt hänvisas till en separat och detaljerad projektrapport över de olika byggnadsskedena. Elementhallen kunde tas i bruk den 18.1.2017 och blev genast välfrekventerad. Övriga betydelsefulla händelser efter bokslutsperiodens utgång har inte hänt.
De utrymmen som inte heller framöver kommer att användas för idrottsutövning, har nästan i sin helhet varit uthyrda från början av år 2016.

STYRELSE OCH VD

Som styrelseordförande har Folke Lindström verkat. Övriga styrelsemedlemmar var Carl-Gustaf Bergström, viceordförande, Björn Mattsson, Stefan Nyberg och Johan Westerlund. Bolagets verkställande direktör är Lars Nummelin. Styrelsen har inom sig fastställt en arbetsordning för verksamheten. Styrelsen och VD lyfter inte arvoden.
Den ordinarie bolagsstämman hölls den 18.2.2016. Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten. Bolagets revisor är Kari Niukko, CGR.

BOKSLUTET OCH STYRELSENS FÖRSLAG

Bolagets omsättning under sitt första hela kalenderår som fastighetsbolag utgjorde 88 511,25 euro. Investeringarna uppgick totalt till 603 400,29 euro under året.
Räkenskapsåret visar ett överskott om 783,11 euro. Avskrivningar har gjorts till ett belopp av 14 069,44 euro. Närmare uppgifter om bokslutet framgår ur resultat- och balansräkningen jämte bilagor.
Styrelsen föreslår att ingen dividend utdelas och att årets förlust bokas på det balanserande vinst-/förlustkontot.

BOLAGETS SOLVENS OCH FRAMTIDSUTSIKTER

Bolaget har en god solvens. Likviditeten har under året varit god. Tack vare bidrag och i förskott inbetalade reklamintäkter har lånebördan kunnat hållas skälig. Grundfinansieringen är ordnad och hallarna håller hög standard. Styrelsen har slagit fast att hyresnivån för samtliga hyresgäster måste vara sådan att den kan täcka framtida reparationer och fastighetens underhåll. Utsikterna är för tillfället goda för att bolaget skall klara de uppställda målsättningarna.
Styrelsens uppfattning är att det inte existerar sådana risker i verksamheten som nämnvärt skulle avvika från fastighetsbranschens.

Pargas den 13.2.2017

STYRELSEN

PIF-Center 2017

Inomhusspelplanen togs i bruk den 18.1.2017, som var en onsdag. Veckoslutet före det användes omklädningsutrymmena av deltagare i en nationell orienteringstävling med flera hundra deltagare. Både hallen och de sociala utrymmena höll måtten och verksamheten drog i gång med fart.

Ibruktagningssyn hölls den 12.1.2017. Hallen/projektet godkändes. Entreprenaden drog ut på tiden och gick över i en påtvungen förlängning, men den 23.1.2017 kunde entreprenaden godkännas med en brist- och fellista som omfattade en A4. Så småningom sköttes bristerna och konstaterade fel reparerades och slutligen den 21.8.2017 konstaterades entreprenaden vara slutförd enligt avtal. Entreprenaden mottogs den 23.1.2017 och den ekonomiska slutuppgörelsen protokollfördes den 31.1.2017. Garanttidssäkerhet överlämnades per den 2.2.2017 och garantitiden utgår således den 2.2.2019

Det nybildade företaget FysioGym Ab etablerade sig som hyresgäst och samarbetspart fr.o.m. 1 februari. Företaget hyr ca 150 m² av hallen som konditionssal samt dessutom ca 80 m² kontorsutrymme och fungerar som reception och kontaktlänk till PIF-Center bolaget via ett serviceavtal. Pargas stad, enheten för parker och allmänna områden, hyrde fortsättningsvis 640 m² i bottenvåningen och i det avtalet ingick även ytterområden. Under senare delen av året hyrde staden också ett kontorsrum i klubblokalskorridoren. Samarbetet med staden förlöpte väl och parkarbetarna skötte såväl sommar som vinterunderhåll av vägar och gårdsplaner.

I januari påbörjades byggandet av voltgrop. Den byggdes som element i bottenvåningen och transporterades upp till gymnastiksalen och monterades fast. Hela projektet var litet ”på försök” för det fanns inga riktigt goda ritningar eller ens goda förebilder. Leveranserna till voltgropen beställdes av Kerko Sport och ingick inte i den redskapssamling som staden betalade och deponerade i hallen. Hela februari gick till att vänta på redskap främst till gymnastikhallen och an efter som redskapen anlände så monterade Gubbenheimarna redskapen med en liten assistans av huvudentreprenören Ritrak Oy (de grejer som monterades i taket). En betydande fördröjning uppstod då kanvesen skulle monteras, en del av överdragsmattan var snett skuren och det reklamerades. Slutligen kunde gymnasterna ta i bruk redskapsgymnastiksalen den 6.3. Då var utrustningen så gott som fullständig.

Voltgropen skulle visa sig vara en liten utmaning – bara under det första kalenderåret (9 månader) måste undernätet spännas två gånger. En tredje och fjärde spänning under 2018 har visat sig vara nödvändig men nu ser det ut som om voltgropen fungerar som tänkt.

VD valde att resa bort på en tre månaders utlandsresa med start i mitten av februari och under den tiden skötte bolagets styrelseordförande VD:ns uppgifter och projektchefens tekniska ansvar övertogs av Carl-Gustaf Bergström med gediget bistånd av Ralf Mattson och hela gänget Gubbenheimare.

Invigningen hölls 18.5 samtidigt som gymnasterna hade säsongavslutning. Programmet bestod av gymnastikuppvisning, öppet hus och av tal av styrelseordförande Folke Lindström. Hälsningar till PIF-Center framfördes av Finlands Svenska Idrott, generalsekreterare Christel Björkstrand, Pargas stad, stadsdirektör Patrik Nygrén och av Egentliga Finlands Regionförvaltningsverk Keijo Kuusela. Hälsningarna bestod av ampla lovord och lyckönskningar.

I sammanhanget kan noteras att statsstödet som uppgick till totalt 207 000 euro utkvitterades slutligt under förhösten 2017 och slutrapporten inlämnades den 30.6. Slutgranskning hölls den 28.11.2017 och projektet fick med beröm godkänt.

Under vintern 2017 blev det klart att bolaget bör satsa på en entrétak/hall dels för att underlätta för kunderna i FysioGyms konditionssal för att använda omklädningsrummen men också för att underlätta städning då mindre snö och väta släpas in i aula. Planeringen inleddes under försommaren och samtidigt inleddes också planeringen av det efterlängtade bastuprojektet i bostaden i nedre våningen längst mot Industrigatan. En bastu är viktig för lagandan i Piffens olika lag och kan dessutom hyras ut på fria marknaden. Under våren diskuterades också behovet att förnya taket på huvuddelen av elementhallen. Taket är bitumenfilt från början av -90 talet (slutet av -80-talet?) och börjar närma sig livslängden för filttak.

Bygglov för entrétak, bastu och fasadändringar erhölls 1.9 och ca två veckor tidigare, 18.8, fick bolaget bygglov för fasadändring på fotbollshallen (reklam). Samtidigt var planeringsprocessen i gång för takförnyande av taket på elementhallen.

Under vintern 2017 utsattes kontors/klubbkorridoren för inbrott. Detta och några andra oklara incidenter av ovarsam användning av fastigheten bidrog till att styrelsen under våren fattade beslut om att anskaffa och installera ett larm och övervakningssystem. Under sommaren 2017 installerades videoövervakning och inbrottslarm i huvudhallen och i klubbutrymmeskorridoren. Fönstren mot väster (Sidovinden) försågs med lamellgardiner eftersom erfarenheterna under vinterns låga sol var att solen irriterade och försvårade användningen.

Under sommaren gjordes en ändring trafikarrangemangen. Infart blev möjlig endast till nedre plan och trafiken leddes via trafikmärken runt PIF-Centers huvudhall i en enkelriktad ström. Parkeringsplatser målades under hösten så att totalt finns det markerade P-rutor för ca 100 bilar plus reservparkering för ca 40 – 50 bilar. Ändå kan det ibland bli fullt. Detta märktes speciellt under hösten då alla hallar var i bruk och PIF-Center kunde besökas av 300 – 500 besökare per kväll.

Entrétakets byggande inleddes i september. Från början var det meningen att Gubbenheimarna skulle bygga taket. Så blev det också, även om det blev ett kraftprov på gränsen till gubbarnas förmåga. Detta berodde mest på att utbyggnaden måste planeras till samma brandklass som huvudbyggnaden, P1. Det i sin tur betydde att takstolar och väggkonstruktioner måste göras mycket grova och dessutom måste insidan byggas av 18 mm:s gipsskivor i två varv på varandra för att uppnå tillräckligt brandskydd. Varje skiva vägde 48,5 kg och de som låg högst skulle hissas upp till ca 4,5 m. Detta var det ultimata kraftprovet för de ca 10 – 12 st, 65+:are som kanske borde hellre kalla sig -70+:are! Jobbet gjordes (skivningen) under ca två veckor så att det fanns ett förmiddagsskift och ett eftermiddagsskift fem dagar i veckan. Uppdraget fullföljdes med bravur och med litet hjälp av tre makedoniska handbollsspelare. Taket monterades av Classic plåt i slutet av november och sedan återstår endast rappning, spackling av innerväggar och målning till en senare tidpunkt. Entrétaket har visat sig vara just så behövligt som det planerades att vara.

I samma process som takmaterial beställdes, bl.a. dörrar och fönster, beställdes också dörrar och fönster till dels receptionen och dels till bastun och bostaden/stadens kafferum. Den del av beställningen skedde ordentligt i förtid men visade sig vara rätt eftersom priset på detta sätt blev fördelaktigt.

Under hösten 2017 påbörjades bastubyggandet med att riva inredningen och mellanväggarna i den tomma och sedan årsskiftet 2016/17 vattenskadade bostaden. Hjälp här hade Gubbenheimarna av tre makedoniska handbollsspelare som hyrdes in av handbollssektionen. Följande skede var att lokalisera utgående avloppslinje samt att montera avlopp från den kommande bastun. Det blev ett sökande utan like. Betydande delar av gårdsplanen mellan bastun och fotbollshallen grävdes upp, men något avlopp hittades inte. Samma sak då vi begärde assistans av en grupp med rörkamera och då deltog Pargas vattenverk. Från anslutningssidan under gatan kunde roboten inte klättra in beroende på att anslutningen till PIF-Center låg högre i röret och vinkeln var tvär. Från PIF-Center kom man inte vidare i något rör med kameran – alltid stötte man på en för tvär krök. Det enda som hittades var dagvattenröret vars existens och läge redan tidigare konstaterats. Förhållandena var dåliga, ja nästan vidriga, hög vattennivå och mest regn hela tiden. För att jobba och lokalisera rör gick inlånade pumpar hela tiden. Det blev klart att det var bäst att avbryta arbetet och invänta drägligare arbetsförhållanden. Uppgrävda kanaler schaktades fast och bastutidtabellen lades på framtiden. Dock fortsatte arbetet i själva bastun. Fönstren förnyades i bastun under slutåret och avloppsrör monterades i golvet.

I slutet av året påbörjades också rivning i skyddsrummet. Där planerade orienteringssektionen ett klubbutrymme åt sig. Likaså förbereddes en lätt ansiktslyftning av de gamla sociala utrymmena från Optimaker Oy:s tid som sporadiskt använts av fotbollshallens hyresgäster.

I slutet av året planerades ett nytt åstak till PIF-Centers huvudbyggnad. Arbetet fortskred med fart efter det att det vid diskussioner under slutgranskningen den 28.11, av föregående statsbidrag, framgick att det kanske var möjligt att få statsbidrag också för ett nytt tak. Statsbidrags ansökan lämnades in i slutet av året med en kostnadskalkyl på 172 000 euro. Samtidigt ansökte bolaget om bygglov och det erhölls den 26.1.2018.

Verksamheten har varit fortsatt livlig. Under höstterminen var alla hallar s.g.s. helt reserverade från 16 – 22 om vardagar. Likaså var verksamheten livlig på veckosluten. Under lördagar och ibland också söndagar spelades ofta juniormatcher på spelplanen. I fotbollshallen var verksamheten också livlig mellan 1.10 till årets slut. Det märktes tydligt att träningsverksamheten hade hittat sina former under hösten som egentligen var den första hela terminen med ordinarie verksamhet i PIF-Center. I medeltal finns det ca 300 personer per kväll i PIF-Centers hallar. På veckosluten kan det röra sig om 300 – 500 personer.

Verksamhetsberättelse för år 2017

HISTORIA

Bolaget grundades den 22.02.1996 med namnet Oy Divistal Ab. År 1998 ändrades namnet till Oy Parsoccer Ab och från och med den 6.10.2015 är bolaget ett fastighetsbolag och dess firma Fastighets Ab PIF-Center Kiinteistö Oy med bifirmorna ”Parsoccer” och ”PIF-Center”. Bolagets ändamål är att primärt äga och förvalta tomt nr 445-11-2-14 samt på tomten befintliga byggnader och byggnationer i Norrby i Pargas stad.

Bolagets ägare är Pargas Idrottsförening r.f. (81,7 %), Nordkalk Oy Ab (11,1 %) och Pargas Knatteliga r.f. (7,2 %). Alla aktier är likvärdiga.

HISTORIA

Under år 2017 donerade Folke Lindström sina aktier (8 st.) till Pargas Idrottsförening r.f. och den 9.11.2107 beslöt en extra bolagsstämma att i en riktad emission konvertera Pargas Idrottsförening r.f:s lån till Fastighets Ab PIF-Center Kiinteistö Oy på 250 000, till eget kapital så att 150 000 euro ökar det bundna aktiekapitalet och 100 000 euro insätts i fonden för fritt eget kapital. Emissionspriset utgjorde 1000 euro per aktie. Emissionen registrerades i handelsregistret den 24.11.2017.

VERKSAMHETEN

År 2017 har varit det första året då huvuddelen av verksamheten har bestått av uthyrning av idrottsutrymmen. Under året slutfördes en rad investeringar. Det statsstödda investerings- och reparationsprojektet blev klart under vintern och våren 2017. Elementhallens spelplan togs i bruk 18.1.2017 och därförinnan hade aulan och omklädningsrummen använts av PIF Orientering den 15.1. Gymnastiksalen togs i bruk den 4 mars 2017, efter att leveranserna av idrottsredskap dragit ut på tiden p.g.a. olika skäl som leverantörerna bar ansvar för. Reparationsentreprenaden mottogs den 12.1.2017 av huvudentreprenören Ritarak Oy och mottagningsgranskningen hölls den 23.1.2017. De sista korrigeringarna i entreprenaden slutfördes i början av augusti 2017. Garantitiden löper från 2.2.2017 fram till 12.4.2019. För denna tid har entreprenörerna överlämnat garantisäkerheter som är i kraft.

Under året har styrelsen fattat beslut om följande investeringar som också har förverkligats. Installation av inbrottslarm och kameraövervakningssystem. Likaså har västra väggens fönster försetts med lamellgardiner. Dessa förverkligades som köptjänster. Entrétaket, ca 100 m², som är ett mycket durabelt tak med oisolerade väggar förverkligades till 100 % som talkoarbete. Igen en stor talkoinsats av i huvudsak gruppen 65+. Det arbetet är ännu på hälft eftersom insidan ska spacklas och målas på talko och utsidan rappas som köptjänst under våren. Likaså inleddes byggandet av bastu i den norra bostaden i källarvåningen. Arbetet kommer i huvudsak att utföras på talko under våren 2018.

Styrelsen fattade under 2017 beslut om att förnya vattentaket på elementhallen. PIF-Center Ab ansökte om statsstöd för projektet som enligt planerna kommer att förverkligas under sensommaren och hösten 2018.

Verksamheten i samtliga hallar har varit livlig, ja t.o.m. synnerligen livlig allt sedan starten. Under hösten intensifierades uthyrningen ytterligare. På höstterminen fanns det under prime time endast strötimmar lediga främst under veckosluten. Pargas stads hyresavtal för skolornas del togs i bruk fullt ut under hösten och användningen har bestått av i medeltal ca 10 – 14 veckotimmar under skoltid. FysioGym Ab:s hyra av idrottsutrymmen har fortsatt på en hög nivå speciellt sedan skolstarten då PIFTIS eftermiddagsverksamhet har hämtat upp till 30 barn per skoldag till hallarna. Totalt har uthyrningen i medeltal under höstterminen legat på ca 50 – 55 veckotimmar för idrottshallen, 45 – 49 veckotimmar i gymnastiksalen och 30 – 33 veckotimmar i fotbollshallen.

De utrymmen som inte heller framöver kommer att användas för idrottsutövning, har nästan i sin helhet varit uthyrda under 2017. I början av år 2018 sade staden upp hyresavtalet gällande källarvåningen som omfattade totalt 640 m². Avtalet upphör därmed 31.7.2018.

STYRELSE OCH VD

Som styrelseordförande har Folke Lindström verkat. Övriga styrelsemedlemmar var Carl-Gustaf Bergström, viceordförande, Andreas von Bergmann, Stefan Nyberg, Anders Levin och Johan Westerlund. Bolagets verkställande direktör är Lars Nummelin. Styrelsen har inom sig fastställt en arbetsordning för verksamheten. Styrelsen och VD lyfter inte arvoden.
Den ordinarie bolagsstämman hölls den 27.4.2017. Styrelsen har under året haft 5 protokollförda möten. Bolagets revisor är Kari Niukko, CGR.

BOKSLUTET OCH STYRELSENS FÖRSLAG

Bolagets omsättning under sitt första egentliga verksamhetsår med normal verksamhet nästan hela kalenderåret utgjorde 192 929,96 euro. Investeringarna uppgick totalt till 227 893,68 euro. Då man beaktar de statsstödsrater som erhållits under 2017, totalt 87 000 euro blir nettoinvesteringen 140 893,68 euro under året
Räkenskapsåret visar ett överskott om 417,75 euro. Avskrivningar har gjorts till ett belopp av 51 093,84 euro. Närmare uppgifter om bokslutet framgår ur resultat- och balansräkningen jämte bilagor.
Styrelsen föreslår att ingen dividend utdelas och att årets förlust bokas på det balanserande vinst-/förlustkontot.

BOLAGETS SOLVENS OCH FRAMTIDSUTSIKTER

Bolaget har god solvens. Likviditeten har under året varit god. Tack vare bidrag och i förskott inbetalade reklamintäkter har lånebördan kunnat hållas skälig. Grundfinansieringen är ordnad och hallarna håller hög standard. Styrelsen har slagit fast att hyresnivån för samtliga hyresgäster måste vara sådan att den kan täcka framtida reparationer och fastighetens underhåll. Utsikterna är för tillfället goda för att bolaget skall klara de uppställda målsättningarna.
Styrelsens uppfattning är att det inte existerar sådana risker i verksamheten som nämnvärt skulle avvika från fastighetsbranschens.

Pargas den 6.2.2018

STYRELSEN

PIF-Center 2018

I början av januari fortsatte talkoarbetet. Det var nu som bastun byggdes. Pargas stad sade upp hyresavtalet för enheten parker och allmänna områden genast den första vardagen på det nya året. Det betyder att hyresavtalet upphör den sista juli 2018. Det beskedet föranledde genast en ändring i bastuplanerna. Gillesstugan som hittills varit ca 25 m² till ytan uppförstorades nu till ca 46 m², i och med att ett rum av bredvidliggande lägenhet införlivades i planerna. Under vårvintern utrymde stadens anställda rummet ifråga och då revs mellanväggen. Fönstren i gillesstugan/mötesrummet byttes och taket skållades. Likaså murades de flesta mellanväggarna, som bildar bastu, tvättrum och WC under våren. El arbetet sköttes av Svahnströms El Ab och VVS installationerna stod Pargas Rörmontering Ab för. Fram till våren var arbetet med bastun knappt till hälften klart.

Under vintermånaderna renoverades de sociala utrymmena i bottenvåningen. Alla utrymmen tvättades grundligt, en del väggar rappades och allt som inte var kakel, målades. Ett nygammalt duschskåp installerades och samtliga kakelytor försågs med ny yta. Alla rum försågs med ny eller uppiffad gammal inredning och klädkrokar installerades i samtliga utrymmen. Resultatet blev helt användbara omklädnings, dusch- och WC utrymmen av de ganska sjaskiga utrymmen som hade övertagits efter Optimaker Oy:s konkurs.

Orienteringssektionens talkofolk renoverade likaså under vintern och våren skyddsrummet till sin klubblokal. Alla ytor tvättades och målades, i taket monterades panel och i skyddsrummets ingångsrum gjordes ett litet pentry. Vatten och avlopp förnyades liksom även elinstallationerna. Under hösten försågs klubbrummet, med fiberanslutning. Under senhösten lokaliserades och tätades en vattenläcka (regnvatten) i skyddsrummets evakueringstunnel. Klubbrummet blev både stiligt och ändamålsenligt. Vid invigningen under senhösten fick klubbrummet namnet Gusses Bomskydd.

I början av juli gjordes en tredagars insats för att söka upp och förnya avloppet till fastigheten. Några fruktlösa grävningar på olika ställen inledde arbetet. Men då grävningen fortsatte vid brunnslocket mitt på gården levererades förklaringen. Fastigheten har aldrig varit ansluten till stadens ledningsnät, men nog till dagvattennätet. Efter det ändrade också Pargas stad, vattenverkets inställning till projektet. Ny anslutning byggdes från stadens ledningsnät under Industrigatan, d.v.s. det fanns monterat en 6 meters anslutningsrör men inte mera. Till detta rör anslöts nu hela fastighetens avloppsrör genom att koppla huvudlinjen förbi den brunn som finns mitt på gården (dit hade avloppet letts tidigare för att sedan kopplas till dagvattenröret). Bastuavloppet anslöts till huvudlinjen och för första gången i historien hade fastigheten en lagenlig avloppsanslutning. Pargas stads vattenverk stod för rören. Samtidigt som anslutningen gjordes hittades också vattenröret och på basen av det kunde en indikerad vattenrörsdragning anas. Lättnaden var stor den 4 juli då avloppsvattnet leddes ut i en ny avloppshuvudlinje.

I slutet av augusti och början av september ändrades knappt en tredjedel av det garageutrymme som staden hade hyrt till skatehall. Avtal har ingåtts med kulturenheten Pargas stad som hyr ca 168 m². Arbetet som gjordes på timentreprenad av företaget Firma R&D och det omfattade byggandet av inva WC, brandväggar (60 min) mot resten av förrådet/garaget och fastsättning av en lyftport för att i den nya väggen bygga nödutgång och ventilation. Rörarbetet, installation av pump WC, lavoar, värmefläkt och ventilationsfläkt gjordes av Pargas Rörmontering Ab och elinstallationer omfattande ny belysning i hela halldelen gjordes av Svahnströms El Ab.

I september fortsatte talkot på bastun och också bostaden. Fönstren byttes ut i bostadsdelen och hela bostaden målades samt försågs med nya rör (som går till bastun) och till en del också med nya eluttag. I bastuns mötesrum monterades takpanel, väggarna målades, samtliga smygar byggdes liksom alla listarbeten. Golvet av vinylkork monterades i början av november. Inför julen monterades köksutrustningen. I bastun, WC och i tvättrummet kaklades golv och väggar under förhösten. I taken monterades asppanel. På insidan av bastuväggarna monterades alupapper, liksom i taket, därefter försågs väggarna med asppanel. Under november monterades bastulaven på en förhandsbyggd stomme. Samtliga bastulavar och gånglavar är skilda element som kan lösgöras vid tvätt av bastun. Parallellt med byggandet installerades nya elkablar, ny belysning och naturligtvis en bastu-ugn, 15 kW. Svahnströms El Ab stod för planering och montering. Under våren installerade Pargas Rörmontering Ab ventilationsmaskineriet, en Swegon Casa 7 samt de rör som VVS-byrå Greger Pahlman Ab hade planerat. Vatten och andra sanitetsmonteringar färdigställdes an efter som byggnadsarbetet framskred. I slutet av november försågs bastun/tvättrummet med inbrottslarm och installationer för att kunna sätta på bastun per telefon. Bastun premiär användes den 4.12 då Gubbenheimarna prövade vad de hade åstadkommit. Bastun befanns vara bra och alla var nöjda med hantverket. Vid Pargas IF:s valmöte den 24.11 fick bastun namnet Lasses Bastu och bostaden invid Affes Lya (efter Ralf Mattssons smeknamn). Likaså bekräftades namnet Gusses Bomskydd av huvudägaren på valmötet.

Takprojektet, där bygglov erhölls den 26.1.2018, fortsatte och kom in i en ny fas efter det att besked om att PIF-Center får statsbidrag. Beskedet kom i början av juni och genast konkurrensutsattes projektet genom att rikta en anbudsförfrågan till 7 lokala eller regionala företag. Anbuden begärdes in till den 5.7 och till dess hade tre anbud lämnats in. PIF-Center Ab:s styrelse fattade per e-post den 9.7 beslut om att ingå entreprenad gällande taket, med Plåtslageri T. Lindström Ab. Entreprenaden som gäller hela takförnyelseprojektet med falsad svart takplåt gick på 119 000 euro. Totalt med alla kringarbeten (slutarbeten på entrétaket med eget entreprenadavtal, räddningsvägar etc.) blir entreprenadsummorna ca 157 000 euro. Avtalet undertecknades 14.8.2018. Arbetet inleddes i oktober genom att PIF-Center grävde ner och monterade regnvattenrör och -brunnar som var byggherrens ansvar enligt entreprenadavtalet. Själva takomändringen inleds i februari 2019 och arbetet ska vara klart senast den 16.8.2019. Dock har entreprenören för avsikt att få taket klart till maj 2019.

Verksamheten i PIF-Center fortsatte livlig under vårterminen. Under höstterminen 2018 mattades uthyrningstempot av en aning. Detta gällde främst spelplanen vars användare kanske litet drabbades av brist på ledare och en aning av utmattningstendenser. Gymnastiksalen var fullt utnyttjad under hela den aktiva säsongen. Samma gällde fotbollshallen där användningsgraden också fortsatte hög. Anmärkningsvärt är att föreningar från grannkommunen hyr betydande träningstider i fotbollshallen i PIF-Center.

Piftis eftermiddagsverksamhet jobbades upp under vårterminen och under höstterminen blev verksamheten bara livligare. Hösten 2018 fanns totalt 32 barn inskrivna i Piftis. Skolorna i Pargas använde sig också flitigt av PIF-Centers utrymmen. Främst var det fråga om Koivuhaan Koulu men också periferiskolorna i staden besöker regelbundet PIF-Center.

HISTORIA

Bolaget grundades den 22.02.1996 med namnet Oy Divistal Ab. År 1998 ändrades namnet till Oy Parsoccer Ab och från och med den 6.10.2015 är bolaget ett fastighetsbolag och dess firma Fastighets Ab PIF-Center Kiinteistö Oy med bifirmorna ”Parsoccer” och ”PIF-Center”. Bolagets ändamål är att primärt äga och förvalta tomt nr 445-11-2-14 samt på tomten befintliga byggnader och byggnationer i Norrby i Pargas stad.

Bolagets ägare var då Pargas Idrottsförening r.f. (81,7 %), Nordkalk Oy Ab (11,1 %) och Pargas Knatteliga r.f. (7,2 %). Alla aktier är likvärdiga.

Under år 2017 donerade Folke Lindström sina aktier (8 st) till Pargas Idrottsförening r.f. och den 9.11.2107 beslöt en extra bolagsstämma att i en riktad emission konvertera Pargas Idrottsförening r.f:s lån till Fastighets Ab PIF-Center Kiinteistö Oy på 250 000, till eget kapital så att 150 000 euro ökar det bundna aktiekapitalet och 100 000 euro insätts i fonden för fritt eget kapital. Emissionspriset utgjorde 1000 euro per aktie. Emissionen registrerades i handelsregistret den 24.11.2017.

Pargas Knatteliga fusionerades med Pargas IF under 2017 och från och med den 1.1.2018 är bolagets ägare Pargas Idrottsförening r.f. 88,9 % och Nordkalk Oy Ab 11,1 %.

VERKSAMHETEN

År 2018 har verksamheten som består av uthyrning av idrottsutrymmen varit i gång under hela året. Hyresgäster på idrottssidan består av i huvudsak Pargas IF:s sektioner och olika lag. En del andra föreningar hyr också regelbundet idrottsutrymmen av PIF-Center. Uthyrning av utrymmen åt utomstående företag och organisationer har fortsatt. Av våra hyresgäster fortsätter FysioGym Ab, medan Pargas stads enhet för parker och allmänna områden sade upp sitt hyresavtal per den 31.7.2018.

Under året slutfördes en rad investeringar som styrelsen har fattat beslut om. Det största enskilda projektet under året var bastun. Bastun har byggts med talkokrafter, alltså med Gubbenheimarnas insatser. Då det i början av året blev klart att Pargas stad säger upp sitt hyresavtal, blev det läge att förstora bastuns mötesrum/gillestuga, genom att inkorporera det kontorsrum som staden hade. Bastuprojektet fortsatte hela året och blev klart till slutet av året så att bastun kunde prov bastas av Gubbenheimarna den 4.12. Bastun befanns att uppfylla alla krav och förväntningar. Bastun döptes till Lasses Bastu vid Pargas IF:s valmöte på senhösten. Efter att inflyttningssyn hållits i Lasses Bastu i början av året har bastun hyrts ut främst till Pargas IF:s olika lag. Elinstallationerna i bastun och i alla andra renoveringar under året utfördes av Svahnströms El Ab och VVS installationerna av Pargas Rörmontering Ab. I samtliga renoveringar under året förnyades systematiskt rör där det behövdes och elinstallationerna konsekvent överallt.

Under sommaren ingicks ett hyresavtal på 168 m² av de ca 600 m² som staden hade hyrt. Också denna gång var det Pargas stad som hyrde, men nu hyrde kulturenheten utrymmen för en skatehall. Det blev skyndsamt att bygga om skatehallen och då det inte med den tidtabellen var möjligt att göra det på talko, gick uppdraget till Firma R&D, Lars Nummelin, som anställde Ralf Mattsson och slutförde entreprenaden inom september så att den var uthyrningsklar den första oktober.
Vidare har under året, WC utrymmena i källaren piffats upp och kompletterats. Orienteringsrelaterade Gubbenheimare inredde och byggde om PIF-Centers skyddsrum till klubbrum för orienterarna. Klubbrummet som orienteringssektionen hyr, fick namnet Gusses Bomskydd, ett namn som hedrar projektets primusmotor Carl-Gustaf ”Gusse” Bergström. Bostadsdelen av källarvåningen har renoverats under senhösten och litet in på 2019. Vid valmötet fick bostaden namnet Affes Lya, för att hedra den insats som Ralf Mattson fortlöpande gör för PIF-Center. Samtliga fönster i Lasses Bastu, Affes Lya samt fönstret i receptionen vid huvudvåningen har bytts under året. PIF-Center har anslutits till fiberkabelnätet och hela elementbyggnaden är uppkopplad till nätet via fiber. Under en hektisk vecka i början av juli, reddes avloppsproblemet upp. PIF-Center försågs med ett nytt avloppsrör som kopplades till stadens ledningsnät, för första gången i historien. Takprojektet inleddes så smått under senhösten i och med att regnvattenbrunnar installerades och planeringen av taket slutfördes. Entreprenaden inleddes av Plåtslageri T. Lindström Ab, i slutet av oktober men kommer igång på riktigt i februari 2019. För takprojektet fick PIF-Center under året beslut om statsstöd 50 000 euro samt stöd av Pargas stad 20 000 euro. Det senare stödet är ännu i beslutsprocess inom staden då årsberättelsen behandlas. Entrétaket är ännu på hälft eftersom utsidan inte har rappats och innerväggarna är ospacklade. Arbetet kommer att utföras under våren 2019, samtidigt som takprojektet slutförs, enligt det entreprenadavtal som PIF-Center har ingått med Esjale Oy.
Verksamheten i samtliga hallar har varit livlig, ja t.o.m. synnerligen livlig under hela året. Vårterminen, den första ”av byggarbeten ostörda perioden” i bolagets historia och betydde en konsolidering av användningen av samtliga hallar. Under hösten avmattades uthyrningen av idrottshallen en aning och speciellt under veckosluten har det funnits onyttjade halltider. Fotbollshallen har varit i flitig användning hela året och speciellt för året var att hallen användes ännu under april. Pargas stads hyresavtal för skolornas del har fortsatt och utvidgats och är numera av omfånget 20 – 22 timmar per vecka i de två hallar som skolorna hyr. FysioGym Ab:s hyra av idrottsutrymmen har fortsatt på en acceptabel nivå då man räknar med PIFTIS eftermiddagsverksamhet har hämtat upp till 30 barn per skoldag till hallarna. Till FysioGyms koncept hör också, barnkalas som kan uppgå till 1 – 4 st. per vecka. Höstterminens inledning var varm och vacker och det märktes på reserveringsgraden. Uthyrningen kom igång egentligen först i oktober förutom för gymnastikhallens del där verksamheten inleddes i och med skolstarten. Totalt har uthyrningen i medeltal under året (de aktiva månaderna) legat på ca 44 veckotimmar för idrottshallen, ca 47 veckotimmar i gymnastiksalen och ca 35 veckotimmar i fotbollshallen.

Sedan den 1.10 har Pargas stads kulturenheten hyrt 168 m² för en skatehall. Bostaden, ca 30 m², som av Pargas stad användes som sociala utrymmen kommer igen att användas som bostad i fortsättningen. Då ca 20 m2 inkorporerades med Lasses Bastu, är resterande ca 420 m² för närvarande outhyrt. Ett försök gjordes under hösten att hyra ut och skissplaner gjordes för att bygga om till dansstudio. De potentiella hyresgästerna var dock inte beredda att binda upp sig, på ett för PIF-Center tillräckligt långt hyresavtal och därmed fick planerna läggas på is. Gubbenheimarna började i början av 2019 bygga brandvägg mellan PIF lagret och resten av hallen. En sådan byggåtgärd är nödvändig oberoende av verksamhet i det nu tomma utrymmet.

STYRELSE OCH VD

Som styrelseordförande har Folke Lindström verkat. Övriga styrelsemedlemmar var Carl-Gustaf Bergström, viceordförande, Andreas von Bergmann, Sanna Nymalm, Peter Karlsson och Johan Westerlund. Bolagets verkställande direktör är Lars Nummelin. Styrelsen har inom sig fastställt en arbetsordning för verksamheten. Styrelsen och VD lyfter inte arvoden.

Den ordinarie bolagsstämman hölls den 16.3.2018. Styrelsen har under året haft 5 protokollförda möten. Bolagets revisor är Kari Niukko, CGR..

BOKSLUTET OCH STYRELSENS FÖRSLAG

Bolagets omsättning under sitt andra egentliga verksamhetsår med normal verksamhet hela kalenderåret utgjorde 208 841,07 euro. Investeringarna uppgick totalt till 84 843,08 (inklusive inledd takinvestering 8379,59 som inte utgör avskrivningsgrund).

Räkenskapsåret visar ett överskott om 1 115,68 euro före skatt. Avskrivningar har gjorts till ett belopp av 74 222 euro. Närmare uppgifter om bokslutet framgår ur resultat- och balansräkningen jämte bilagor.

Styrelsen föreslår att ingen dividend utdelas och att årets förlust bokas på det balanserande vinst-/förlustkontot.

BOLAGETS SOLVENS OCH FRAMTIDSUTSIKTER

Bolaget har god solvens. Likviditeten har under året varit tillfredsställande. Tack vare bidrag och i förskott inbetalade reklamintäkter har lånebördan kunnat hållas skälig. Grundfinansieringen är ordnad och hallarna håller hög standard. Styrelsen har slagit fast att hyresnivån för samtliga hyresgäster måste vara sådan att den kan täcka framtida reparationer och fastighetens underhåll. Utsikterna är för tillfället goda för att bolaget skall klara de uppställda målsättningarna utan hyresförhöjningar.

Styrelsens uppfattning är att det inte existerar sådana risker i verksamheten som nämnvärt skulle avvika från fastighetsbranschens.

Pargas den 1.3.2019
STYRELSEN

Styrelsens sammansättning under 2018-19. Stående fr.v. Andreas von Bergmann, Carl-Gustaf Bergström, Peter Karlsson, Johan Westerlund, Lars Nummelin. Sittande fr.v. Folke Lindström, Sanna Nymalm.2019

Verksamhetsberättelse för år 2019

FASTIGHETS AB PIF-CENTER KIINTEISTÖ OY
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019

HISTORIA

Bolaget grundades den 22.02.1996 med namnet Oy Divistal Ab. År 1998 ändrades namnet till Oy Parsoccer Ab och från och med den 6.10.2015 är bolaget ett fastighetsbolag och dess firma Fastighets Ab PIF-Center Kiinteistö Oy med bifirmorna ”Parsoccer” och ”PIF-Center”. Bolagets ändamål är att primärt äga och förvalta tomt nr 445-11-2-14 samt på tomten befintliga byggnader och byggnationer i Norrby i Pargas stad. Bolagets ägare var då Pargas Idrottsförening r.f. (88,9 %) och Nordkalk Oy Ab (11,1 %). Alla aktier är likvärdiga.


VERKSAMHETEN

År 2019 har verksamheten som består av uthyrning av idrottsutrymmen varit i gång under hela året. Hyresgäster på idrottssidan består av i huvudsak Pargas IF:s sektioner och olika lag. En del andra föreningar hyr också regelbundet idrottsutrymmen av PIF-Center. Uthyrning av utrymmen åt utomstående företag och organisationer har fortsatt. Av våra hyresgäster fortsätter FysioGym Ab och Pargas stad, kulturenheten. Under året slutfördes en rad investeringar som styrelsen har fattat beslut om. Det största enskilda projektet var takentreprenaden som utfördes under vintern och våren 2019. Arbetet som utfördes av Plåtslageri T. Lindström Ab Oy, gick bra, verkligt bra och överlåtelsen av entreprenaden kunde ske 7.5.2019. Projektet har fått statsstöd av Egentliga Finlands Regionförvaltningsverk, 50 000 euro eller max. 30 %. Till det projektet hörde förutom taket också rappning och spackling av entrétakets väggar, installation av räddningslandgång som alla är slutförda. Ytterligare hörde vattenavledning av takvattnet och mindre fasadfixningsjobb som ännu väntar på utförande. Avledande av takvattnet blev en ny erfarenhet för bolaget. I och med åstaket leds vattnet i yttre takrännor och avledningen på sidan mot fotbollshallen är problemfri. På andra sidan mot Sidovinden var avsikten att infiltrera takvattnet i terrängen på tomten. Detta visade sig vara ett misstag som avslöjades under den regniga hösten 2019. Vattnet rinner tillbaka mot byggnaden och det har läckt in vatten i källaren på flera ställen och rikligare än förut. Vattenavledningen gjordes tillfälligt om under dagarna före jul genom att installera ytliga vattenrör och genom att gräva ett grunt dike på stadens mark vid Sidovinden. Som bäst förhandlar Vd med Pargas stad om hur vattenavrinningen från PIF-Centers sydvästsida kunde ordnas. Stödet från Egentliga Finlands Regionförvaltningsverk har inte slutredovisats eftersom det ännu finns oförverkligade delar som hör till statsbidraget. Utöver det fick takprojektet stöd av Pargas stad 20 000 euro som ansöktes av och riktades till PIF-Center fonden.

Andra projekt under året var ombyggnaden av källarvåningen. Bolaget fick byggnadslov i juli 2019. Betydande delar av ombyggnaden och upprustningen av källarvåningen har utförts och stora delar har gjorts på talko. Endast elinstallationer och VVS installationer har köpts av utomstående. Av källarvåningens totalt knappt 400 m² har en lagerdel om 96 m² avskilts och den har hyrts ut till Folke Lindström. Resten ca 300 m², det s.k. övningshallen, där golv och väggar målats är ännu outhyrd. Planer finns på att ersätta nuvarande portar med fasta ytterväggar med fönster och gångdörrar samt dessutom finns en ventilationsplan med maskinell ventilation. Det är ännu under avvägning i vilken mån den s.k. övningshallen av källarvåningen utrustas och om det finns hyres/användningsintressenter. Det gamla pannrummet har sanerats på asbest och målats samt inretts till bolagets lager. I resten av källarförrådet, den L-formade delen med skrubbar för ägarföreningens sektioner, har golvet målats och en allmän uppstädning har vidtagits eller sker i början av 2020. Samma är fallet med elmätarrummet och delar av korridoren som leder till trapphuset. Under 2019 har planer för den s.k. övningshallens och kontorsdelens ventilation utarbetats. Likaså har ett intentionsavtal med FysioGymAb undertecknats som syftar till att bygga ut konditionssalen med en inre balkong, eller andra våning om ca 70 m². Både konditionssalens utvidgning och kontorets förnyade ventilation har satts ut som anbudsbegäran i början av 2020. Avsikten är att förverkliga entreprenaderna under sommaren.

Verksamheten i samtliga hallar har varit bra under hela året. Dock finns det lediga tider i samtliga hallar och speciellt under veckosluten har det funnits onyttjade halltider. En klar tendens i riktning en minskande uthyrning kan dock skönjas. Uthyrningen uträknat på veckotimmar (de aktiva månaderna) har för idrottshallens del minskat från 38 timmar 2018 till 36 timmar 2019. För gymnastikhallen är motsvarande siffror 42 och 39 veckotimmar. Fotbollshallen har varit i flitig användning hela året från november till mars. I snitt en användning om 34 veckotimmar 2019 mot 35 veckotimmar 2018. Pargas stads hyresavtal för skolornas del har fortsatt, dock en aning reducerat och är numera av omfånget 12 – 14 timmar per vecka i de hallar som skolorna hyr. Denna minskning är delförklaring till den allmänna minskningen av uthyrningen. FysioGym Ab:s hyra av idrottsutrymmen har fortsatt på en acceptabel nivå då man räknar med PIFTIS eftermiddagsverksamhet har hämtat över 30 barn per skoldag till hallarna. Till FysioGyms koncept hör också, barnkalas som kan uppgå till 1 – 4 st. per vecka. Uthyrningen kom igång egentligen genast efter skolstarten förutom för idrottshallens del där verksamheten inleddes i början av september.

STYRELSE OCH VD

Som styrelseordförande har Folke Lindström verkat. Övriga styrelsemedlemmar var Carl-Gustaf Bergström, viceordförande, Andreas von Bergmann, Sanna Nymalm, Peter Karlsson och Johan Westerlund. Bolagets verkställande direktör är Lars Nummelin. Styrelsen har inom sig fastställt en arbetsordning för verksamheten. Styrelsen och VD lyfter inte arvoden. Den ordinarie bolagsstämman hölls den 25.3.2019. Styrelsen har under året haft 4 protokollförda möten. Bolagets revisor är Kari Niukko, CGR.

BOKSLUTET OCH STYRELSENS FÖRSLAG

Bolagets omsättning under verksamhetsåret utgjorde 183 335,57 euro. Investeringarna uppgick totalt till 140 388,84 (inklusive takinvestering 97 227,26 som inte utgör avskrivningsgrund 2019). Räkenskapsåret visar ett överskott om 712,31 euro före skatt. Avskrivningar har gjorts till ett belopp av 70 217,15 euro. Närmare uppgifter om bokslutet framgår ur resultat- och balansräkningen jämte bilagor. Styrelsen föreslår att ingen dividend utdelas och att årets vinst bokas på det balanserande vinst- /förlustkontot.

BOLAGETS SOLVENS OCH FRAMTIDSUTSIKTER

Bolaget har god solvens. Likviditeten har under året varit tillfredsställande. Tack vare bidrag och reklamintäkter har lånebördan kunnat hållas skälig. Grundfinansieringen är ordnad och hallarna håller hög standard. Styrelsen har slagit fast att hyresnivån för samtliga hyresgäster måste vara sådan att den kan täcka framtida reparationer och fastighetens underhåll. Utsikterna är för tillfället goda för att bolaget skall klara de uppställda målsättningarna utan hyresförhöjningar. Styrelsens uppfattning är att det inte existerar sådana risker i verksamheten som nämnvärt skulle avvika från fastighetsbranschens.

Pargas den 17.2.2020

STYRELSEN

2020

Verksamhetsberättelse för 2020

FASTIGHETS AB PIF-CENTER KIINTEISTÖ OY

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2020

HISTORIA

Bolaget grundades den 22.02.1996 med namnet Oy Divistal Ab. År 1998 ändrades namnet till Oy Parsoccer Ab och från och med den 6.10.2015 är bolaget ett fastighetsbolag och dess firma Fastighets Ab PIF-Center Kiinteistö Oy med bifirmorna ”Parsoccer” och ”PIF-Center”. Bolagets ändamål är att primärt äga och förvalta tomt nr 445-11-2-14 samt på tomten befintliga byggnader och byggnationer i Norrby i Pargas stad.

Bolagets ägare är Pargas Idrottsförening r.f. (88,9 %) och Nordkalk Oy Ab (11,1 %). Alla aktier är likvärdiga.

VERKSAMHETEN

År 2020 har verksamheten som består av uthyrning av idrottsutrymmen varit i gång under nästan hela året. Hyresgäster på idrottssidan består av i huvudsak Pargas IF:s sektioner och olika lag. En del andra föreningar hyr också regelbundet idrottsutrymmen av PIF-Center. Uthyrning av utrymmen åt utomstående företag och organisationer har fortsatt. Av våra övriga hyresgäster fortsätter FysioGym Ab och Pargas stad, kulturenheten, samt som ny hyresgäst, Folke Lidström som hyr 96 m² lagerutrymme i källarvåningen.

Under året slutfördes en rad investeringar som styrelsen har fattat beslut om. Takprojektet blev slutgiltigt klart under året i och med att några eftersläpande ”sidoprojekt” kunde slutföras. Det viktigaste av dessa var en ombyggnad av vattenavledningen för takets västra del som kopplades till stadens dagvattennät under juni månad. Arbetet utfördes som ”eget arbete” av Gubbenheimarna/F:ma R&D mot faktura, med Grävmaskinsfirma Sundqvist som maskinentreprenör. Total kostnad för ombyggnaden av vattenavrinningen, installation av räddningslandgång samt plåtning av fönster och dörrar plus andra mindre arbeten (utförare Plåtslageri T. Lindström Ab) som alla hörde till takprojektet blev, 21 518,29 €.  Bolaget gjorde slutredovisning av takprojektet till Egentliga Finlands Regionförvaltningsverk den 15.10.2020. Sista raten, 10 000 € utbetalades i sin helhet den 18.12.2020, vilket betyder att bolaget fick litet drygt 30 % i understöd för projektet.

Ungefär vid årsskiftet 2019/2020 uppdagades att avloppsrören från källarvåningens samtliga vattenpunkter (utom Lasses bastu) var stockade. Efter att de gamla rören undersökts av tre olika firmor i branschen, som ingen kunde säga var rören går eller var de var stockningen finns, beslöt bolagets styrelse att rören bör förnyas. Metoden var att gräva nya rör på utsidan av tillbyggnaden, dels invid skatehallen och bostaden, dels runt hela tillbyggnaden till dusch och WC utrymmena i källarvåningens sociala utrymmen. Arbetet utfördes av Gubbenheimarna/F:ma R&D mot faktura, med Grävmaskinsfirma Sundqvist som maskinentreprenör. Under hösten fortsatte arbetet inomhus genom att skära betongkulverts (roilottaminen) och i dem installera nya avloppsrör. På andra ställen installerades nya avloppsrör längs innerväggar. Avloppsrören anslöts till de nedgrävda rören på utsidan. Betongkulvertarna gjöts sedan igen och ytbelades. Detta arbete som blev klart just före jul, utfördes också av Gubbenheimarna på talko. Återinstallation av vattenmöbler har fortsatt under januari, februari 2021, och arbetet är per sista veckan i februari helt klart. Totalkostnad för det projektet var 9 738,36 €. En försiktig bedömning är att om arbetet skulle ha gjorts på marknadsvillkor så skulle det kanske ha kostat det tredubbla.

Andra projekt under året har varit fortsatt ombyggnaden av källarvåningen. Nuvarande portar har ersatts med fasta ytterväggar med fönster och gångdörr, dock så att den ena av portarna har ersatts med en eldriven lyftport. I övrigt är läget oförändrat då det gäller huvuddelen, ca 300 m² och det är ännu under övervägning för vilket användningsändamål som utrymmet kan tas i bruk för.

Mindre ändrings och utrustningsprojekt har också utförts under året, sådana som inköp av en dambarr samt byggandet av en plattform för den i gymnastikhallen. Montering av skyddsnät i fotbollshallen samt förbättring av utebelysningen vid hörnen av fotbollshallen. Samtliga hallar har försetts med skyltar om säkerhet vid användningen av hallarna samt informationsskyltar om byggnadernas adress och koordinater. För trafiken på PIF-Centers område infördes en områdesvishastighetsbegränsning på 20 km/h. Vidare har videoövervakningen utvidgats med fyra nya kameror.

Under 2019 utarbetades planer för att bygga ut konditionssalen med en inre balkong, eller andra våning om ca 70 m². Detta på uttrycklig önskan av hyresgästen. Både för konditionssalens utvidgning och kontorets förnyade ventilation har publicerades anbudsbegäran i början av februari 2020. Avsikten är att förverkliga entreprenaderna under sommaren. Vid anbudstidens slut 20.3 hade bolaget fått in, två byggnadstekniska (huvudentreprenör) anbud, tre el anbud och fyra VVS anbud på utvidgningen av konditionssalen. Motsvarande för kontorskorridorens ventilation var fyra VVS (huvudentreprenör) anbud. Samtliga anbud förkastades den 30.3 av PIF-Centers styrelse i huvudsak med anledning av den osäkra Corona situationen, men som en delorsak fanns också det faktum att prisnivån beaktades som hög.

Årsunderhåll har företagits två gånger under året, i början av augusti och mellan jul och nyår.

Verksamheten i samtliga hallar har efter omständigheterna varit bra under hela året. Den tilltagande Corona pandemin och införandet av undantagstillstånd i Finland innebar att PIF-Center stängdes den 17.3. 2021. Den totala stängningen fortsatte till 3.6 då PIF-Center öppnades igen. Under tiden var också samtliga verksamheter hos hyresgästerna satta på paus. För stängnings- och lågsäsongsperioden (sommaren) utarbetades en kristids budget. Bolaget beviljade hyreslättnader åt Ab FysioGym under mars, april och maj samt hyresbetalning som kvitterades mot garantihyran under två månader. Garantihyran har återställts till ursprungligt belopp under början av 2021.

I slutet av året stagnerade också uthyrningen av tilltagande risk för Corona smitta, från 17.12 till den 11.1.2021. Det blev ett litet längre ”jullov” än vanligt som skapade en liten svacka i hyresintäkterna. Under samtliga stängningar har el och värmeförbrukningen minimerats, städningen har satts på paus och enbart nödvändiga övervaknings- och underhållsarbeten har utförts.

I början av november utarbetades en plan för Coronasäker användning av PIF-Centers hallar. Planen som kallades ”Färdplan för PIF-Center” innehåller, differentiering av start och avslutningstider i idrotts- och gymnastikhallen, skild in och utgång i fotbollshallen, rekommendation om att ledsagare och chaufförer inte besöker hallarna, samt utvidgad städning och desinficering.

Det finns lediga tider i samtliga hallar och speciellt under veckosluten har det funnits onyttjade halltider. En klar tendens i riktning en minskande uthyrning kan fortsättningsvis skönjas. Uthyrningen uträknat på veckotimmar (de aktiva månaderna) har för idrottshallens del utvecklats från 36 timmar 2019 till 44 timmar 2020, men då består hyresgästerna till nästan 1/3 av hyresgäster med nedsatt hyra (skolor, PIF-Akademi och Piftis). För gymnastikhallen är motsvarande siffror 39 och 34 veckotimmar med samma fördelning av hyresgästerna som i idrottshallen, 1/3 till nedsatt hyra. Fotbollshallen har varit i användning hela året från november till mars. I snitt en användning om 32 veckotimmar 2020 mot 35 veckotimmar 2019 och då är hyresgäster med lägre hyra i snitt under 10 %. Den totala användningsgraden har minskat mest i gymnastikhallen. Pargas stads hyresavtal för skolornas del har fortsatt och är numera av omfånget 15 – 17 timmar per vecka i de hallar som skolorna hyr. FysioGym Ab:s hyra av idrottsutrymmen har fortsatt på en acceptabel nivå då man räknar med PIFTIS eftermiddagsverksamhet har hämtat 30 och inemot 40 barn per skoldag till hallarna. Till FysioGyms koncept hör också, barnkalas som kan uppgå till 1 – 4 gånger per vecka.

STYRELSE OCH VD

Som styrelseordförande har Folke Lindström verkat fram till bolagstämman 28.4. Ny styrelse valdes vid bolagsstämman och den består av Andreas von Bergmann, Sanna Nymalm, Peter Karlsson, Johan Westerlund och Mikael Furu. Grundande styrelseordförande Folke Lindström och viceordförande Carl-Gustaf Bergström avtackades under våren för trogen och banbrytande insats. Styrelsen konstituerade sig 28.4 då Andreas von Bergmann utsågs till styrelseordförande och Sanna Nymalm till viceordförande. Bolagets verkställande direktör är Lars Nummelin. Styrelsen har inom sig fastställt en arbetsordning för verksamheten. Styrelsen och VD lyfter inte arvoden.

Den ordinarie bolagsstämman hölls den 28.4.2020. Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten. Bolagets revisor är Kari Niukko, CGR.

BOKSLUTET OCH STYRELSENS FÖRSLAG

Bolagets omsättning under verksamhetsåret utgjorde 160 494,31 euro (2019 = 183 335,57 euro). Investeringarna uppgick totalt till 30 967,85 (2019 = 140 388,84)

Räkenskapsåret visar ett överskott om 865,74 euro (2019 = 712,31) före skatt. Avskrivningar har gjorts till ett belopp av 68 474,50 (2019 = 70 217,15) euro. Noteras kan också att bolaget anhöll och beviljades amorteringsfrihet under 2020 med anledning av Corona situationen. Närmare uppgifter om bokslutet framgår ur resultat- och balansräkningen jämte bilagor.

Styrelsen föreslår att ingen dividend utdelas och att årets förlust bokas på det balanserande vinst-/förlustkontot.

BOLAGETS SOLVENS OCH FRAMTIDSUTSIKTER

Bolaget har god solvens. Likviditeten har under året varit tillfredsställande. Tack vare bidrag och reklamintäkter har lånebördan kunnat hållas skälig. Grundfinansieringen är ordnad och hallarna håller hög standard.  Styrelsen har slagit fast att hyresnivån för samtliga hyresgäster måste vara sådan att den kan täcka framtida reparationer och fastighetens underhåll. Utsikterna är för tillfället goda för att bolaget skall klara de uppställda målsättningarna utan hyresförhöjningar.

Styrelsens uppfattning är att det inte existerar sådana risker i verksamheten som nämnvärt skulle avvika från fastighetsbranschens.

Pargas den 3.3.2021

STYRELSEN


2021

FASTIGHETS AB PIF-CENTER KIINTEISTÖ OY
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021

HISTORIA

Bolaget grundades den 22.02.1996 med namnet Oy Divistal Ab. År 1998 ändrades namnet till Oy Parsoccer Ab och från och med den 6.10.2015 är bolaget ett fastighetsbolag och dess firma Fastighets Ab PIF-Center Kiinteistö Oy med bifirmorna ”Parsoccer” och ”PIF-Center”. Bolagets ändamål är att primärt äga och förvalta tomt nr 445-11-2-14 samt på tomten befintliga byggnader och byggnationer i Norrby i Pargas stad.

Bolagets ägare är Pargas Idrottsförening r.f. (88,9 %) och Nordkalk Oy Ab (11,1 %). Alla aktier är likvärdiga.

VERKSAMHETEN

År 2021 har verksamheten som består av uthyrning av idrottsutrymmen varit i gång under hela året. Under vintern och våren samt under senhösten 2021 har Corona restriktionerna begränsat användning för vuxna kunder. Under september till november var användningen normal men måste igen p.g.a. myndigheternas Corona rekommendationer begränsas under resten av året. Hyresgäster på idrottssidan består av i huvudsak Pargas IF:s sektioner och olika lag. En del andra föreningar hyr också regelbundet idrottsutrymmen av PIF-Center. Uthyrning av utrymmen åt utomstående företag och organisationer har fortsatt. Av våra hyresgäster fortsätter FysioGym Ab och Pargas stad, kulturenheten, samt som ny hyresgäst Folke Lidström för knappt 100 m² lagerutrymme i källarvåningen. 

På investeringssidan genomfördes två projekt. Konditionssalen byggdes till genom att uppföra en 68,6 m² stor ”balkong” eller en andra våning. I och med utbyggnaden förstorades konditionssalen med nästan 50 %. Arbetet utfördes i bolagets egen regi så att byggnadsmaterialet anskaffades och upphandlades av lokala företag och själva arbetet utfördes av Firma R&D, Råd & Dåd som en arbetsentreprenad. Projektet kostade 41 435,48 €. Som jämförelse kan noteras att de billigaste anbuden 2021 (VVS anbudet från konkurrensutsättningen 2020, inget anbud 2021) var 61 452,00. Vid utförandet av själva arbetsinsatsen deltog i huvudsak ett par Gubbenheimare och också hela talkostyrkan var också involverade i någon mån.

Det andra investeringsprojektet utgjordes av att PIF-Center Ab tog hand om konstgräsplanen i Pajbacka, Aktia LKV arena. Bolaget ingick med Pargas stad ett arrendeavtal på 15 år plus 10 års option för det område som sedan 2007 varit konstgräsplan.  Bolaget gjorde avtal med Saltex Oy om leverans och montering av modernt konstgräs och på fackspråk, FIFA Quality Pro med underliggande dränerande elastisk matta och Bioflex infillämne i stället för gummi. 

Gamla konstgräsmattan skaffades bort av Saltex vecka 31. Planens dränering, utfyllnad och formgivning gjordes i egen regi med hjälp av lokala entreprenörer och Gubbenheimarana. Arbetet utfördes i slutet av augusti och just då inföll en period av synnerligen rikliga regn. Efter en viss fördröjning blev Saltex Oy klar med installationen av konstgräs i Pajbacka i slutet av september eller mera exakt 28.9. Efter det kompletterades ännu planen genom att med talkokrafter och köpt maskinkraft rulla ut gamla konstgräsrullar runt den nya planen. Helt klar blev konstgräset den 1 oktober 2021. Planen togs i bruk redan på kvällen den 1.10 och har använts sedan dess. Invigningen hölls den 16.10 av fotbollssektionen. Helhetsinvesteringen blev 273 318,39 euro. Bolaget finansierade investeringen genom att uppta lån med fast ränta i Aktia Bank, 250 000 euro. Resten finansierades med eget kassaflöde.

Användningen av konstgräsplanen har reglerats genom att ingå avtal med Pargas stad för skolornas del och med Pargas IF/fotbollssektionen.

Takprojektet avslutades officiellt i och med att PIF-Center fick sista raten, 10 000 euro den 21.12.2020. Det innebär att stödprocenten blev 31,6 %. Det noteras med tacksamhet att Regionförvaltningsverket nu och tidigare varit synnerligen välvilligt inställd till PIF-Center. 

Under året anskaffades och monterades en elektrisk lyftport till källarens lagerutrymme. Likaså installerades brandalarm och övervakningsalarm i PIF-Centers fotbollshall. Under året monterades en digital hastighetstavla vid infarten till PIF-Center. PIF-Center har fått stöd av LokalTapiola, Pargas Rotaryklubb, Pargas Port Rotaryklubb och av Folke Lindström för att förverkliga tavlan. Initiativet till hastighetstavlan togs av Folke Lindström. Hastighetstavlan har klart sänkt hastigheterna över PIF-Centers gårdsplan.

Årsunderhåll har företagits två gånger under året, i början av augusti och mellan jul och nyår.

Det finns lediga tider i samtliga hallar och speciellt under veckosluten har det funnits onyttjade halltider. En klar tendens i riktning en minskande uthyrning kan fortsättningsvis skönjas. Detta gäller speciellt gymnastikhallen. Uthyrningen uträknat på veckotimmar (de aktiva månaderna) har för idrottshallens del bibehållits som 44 timmar både 2020 och 2021. Hyresgäster med nedsatt hyra (skolor, PIF-Akademi och Piftis) utgör 46 % av alla timmar. Förklaringen är i huvudsak skolornas ökning av hyrestimmarna. För gymnastikhallen är motsvarande siffror 34 och 36 veckotimmar.  Timmar med nedsatt hyra utgör i gymnastikhallen 50 %. En betydande nedgång i hyresintresset finns mellan våren 2021 då användningssnittet låg på ca 19 veckotimmar med full hyra. Motsvarande tal för hösten var endast knappt 14 veckotimmar. En nedgång med ca 30 %. Fotbollshallen har varit i användning hela året från oktober till mars. I snitt en användning om 32 veckotimmar både 2020 och 2021. Hyresgäster med lägre hyra är i snitt ca 22 %. Pargas stads hyresavtal för skolornas del har fortsatt och är numera av omfånget 11 – 15 timmar per vecka i de hallar som skolorna hyr. FysioGym Ab:s hyra av idrottsutrymmen har fortsatt på en acceptabel nivå då man räknar med PIFTIS eftermiddagsverksamhet har hämtat 30 och inemot 40 barn per skoldag till hallarna. Till FysioGyms koncept hör också, barnkalas som kan uppgå till 1 – 4 gånger per vecka. 

STYRELSE OCH VD

Bolaget höll bolagsstämma den 19.4.2021 då bokslut för 2020 fastställdes, styrelsen och vd beviljades ansvarsfrihet och styrelsens ledamöter utsågs. Som ny revisor, efter Kari Niukko som gick i pension, utsågs Fredrik Salonen, CGR, revisionsbyrå KPMG Oy Ab.

Som styrelseordförande har Andreas von Bergmann verkat. Styrelsen består förutom av ordförande av följande ledamöter Sanna Nymalm, Peter Karlsson, Johan Westerlund och Mikael Furu. Styrelsen konstituerade sig 19.4 då Andreas von Bergmann utsågs till styrelseordförande och Sanna Nymalm till viceordförande. Bolagets verkställande direktör är Lars Nummelin. Styrelsen har inom sig fastställt en arbetsordning för verksamheten. Styrelsen och VD lyfter inte arvoden.

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten. 

BOKSLUTET OCH STYRELSENS FÖRSLAG

Bolagets omsättning under verksamhetsåret utgjorde 192 299,55 euro (2020 = 160 494,31 euro). Investeringarna uppgick totalt till 315 857,77 (2020 = 29 595,81) 

Räkenskapsåret visar ett överskott om 606,46 euro (2020 = 865,74) före skatt. Avskrivningar har gjorts till ett belopp av 85 345,44 (2020 = 68 474,50) euro. Under år 2021 har bolaget amorterat på lån helt enligt plan. Närmare uppgifter om bokslutet framgår ur resultat- och balansräkningen jämte bilagor. 

Styrelsen föreslår att ingen dividend utdelas och att årets förlust bokas på det balanserande vinst-/förlustkontot.

BOLAGETS SOLVENS OCH FRAMTIDSUTSIKTER

Bolaget har god solvens. Likviditeten har under året varit tillfredsställande. Tack vare bidrag och reklamintäkter har lånebördan kunnat hållas skälig. Grundfinansieringen är ordnad och hallarna håller hög standard.  Styrelsen har slagit fast att hyresnivån för samtliga hyresgäster måste vara sådan att den kan täcka framtida reparationer och fastighetens underhåll. Utsikterna är för tillfället goda för att bolaget skall klara de uppställda målsättningarna utan hyresförhöjningar. 

Styrelsens uppfattning är att det inte existerar sådana risker i verksamheten som nämnvärt skulle avvika från fastighetsbranschens.

Pargas den 15.3.2022

STYRELSEN

2022

FASTIGHETS AB PIF-CENTER KIINTEISTÖ OY

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2022

HISTORIA
Bolaget grundades den 22.02.1996 med namnet Oy Divistal Ab. År 1998 ändrades namnet till Oy Parsoccer Ab och från och med den 6.10.2015 är bolaget ett fastighetsbolag och dess firma Fastighets Ab PIF-Center Kiinteistö Oy med bifirmorna ”Parsoccer” och ”PIF-Center”. Bolagets ändamål är att primärt äga och förvalta tomt nr 445-11-2-14 samt på tomten befintliga byggnader och byggnationer i Norrby i Pargas stad. Bolagets ägare är Pargas Idrottsförening r.f. (88,9 %) och Nordkalk Oy Ab (11,1 %). Alla aktier är likvärdiga.


VERKSAMHETEN


År 2022 har verksamheten som består av uthyrning av idrottsutrymmen varit i gång under hela året. Under år 2022 har uthyrningsverksamheten varit normal och det är med stor tillfredställelse som man kan konstatera ett Corona begränsningarna ligger bakom oss. Hyresgäster på idrottssidan består av i huvudsak Pargas IF:s sektioner och olika lag. En del andra föreningar hyr också regelbundet idrottsutrymmen av PIFCenter. Uthyrning av utrymmen åt utomstående företag och organisationer har fortsatt. Av våra hyresgäster fortsätter FysioGym Ab och Pargas stad, kulturenheten och Folke Lindström. Uthyrning av båtoch bilplatser i källarens lagerlokaler har fortsatt för andra året och den har blivit en del av uthyrningspaletten.


Investeringarna har medvetet varit mindre än tidigare år. Det är läge att konsolidera verksamheten och skapa ett lämpligt rörelseutrymme i ekonomin. Endast en regelrätt investering genomfördes, montering av stängsel vid konstgräset Aktia LKV arenas östra gräns. Totalt ca 85 m som kostade 7 000 euro moms 0 %.
Investeringen blev nödvändig i och med att staden byggde och skall fortsätta att bygga och riva skolhus i grannskapet. En elevgångväg väster om finska högstadiet öppna upp konstgräset på ett sätt som inte var bra för övervakning och underhåll av den nya planen. Resultatet blev att bygga ett nytt stängsel som ändå skulle ha blivit nödvändigt i och med att finska högstadiets skolbyggnad rivs inom ett par år.


Ytterligare gjordes några satsningar av mera underhållsnatur. Dels var det fråga om att satsa på närvarobrytare för belysning i så gott som alla verksamhetsutrymmen i elementhallen. I båtförvaringsdelen av källaren förnyades ventilationen genom att montera utsugningsventilation på talko. Under hösten hade PIF-Center vattenläckage från taket i Folkes mötesrum. Taket lappades tillfälligt och ytorna i taket och yttre väggen i mötesrummet torkades och reparerades. Samtidigt byttes fyra fönstren i Folkes mötesrum ut till nya treglasfönster.

Takläckaget gav också upphov till nästa ”storprojekt” – att förnya taket på entréflygeln. I samband med att planerna utarbetades för det projektet under senhösten föddes idén om att göra en helhetsrenovering i entréflygeln. För projektet söktes statsstöd vid årsskiftet och totalsumman 120 020 euro innefattar förutom ett nytt åstak av plåt också nya fönster och dörrar i behandlingsrummen samt montering av ventilation i
mötesrumskorridoren. Dessutom ingår en ny lyftport och ny gångdörr till skatehallen. Om dessa planer förverkligas har alla dörrar och fönster i PIF-Center bytts under sju år.
Årsunderhåll har företagits två gånger under året, i början av augusti och efter nyår.

En utmaning under året har varit de stigande energipriserna. Bolaget har dock tack vara aktiva åtgärder i styrningen av belysning och värme klarat utmaningarna hyfsat bra. El-åtgången kunde minskas med 8 792 kWh eller med drygt 10 % jämfört med 2021. Priset steg under hösten men i och med ett högre kWh pris blev inbesparingen i euro mera kännbar i jämförelse. Totalt steg dock el-energins totalanskaffning med 34,5
%. Genomsnittspriset för el, alltså elinköp, överföring, effektavgifter och samtliga skatter (också moms) blev under året 22,5 c/kWh. Totalt användes 86 187 kWh el. Förbrukningen av fjärrvärme blev PIF-Centers lägsta under den tid som verksamheten pågått, eller totalt 260,5 MWh (temperaturkorrigerad mätning). Fjärrvärmens medelpris under 2022 är 106,16 euro/MWh inklusive moms.


Det finns lediga tider i samtliga hallar och speciellt under veckosluten har det funnits onyttjade halltider. Idrottshallen har varit i bra användning och den minskade uthyrningstendensen från året innan har planat ut. För gymnastikhallens del fortsätter den nedåtgående uthyrningstrenden, dock så att uthyrningen legat på samma nivå som 2021.


Uthyrningen uträknat på veckotimmar (de aktiva månaderna) har för idrottshallens del minskat en aning från 44 timmar 2021 till 43 timmar 2022. Hyresgäster med nedsatt hyra (skolor, PIF-Akademi och Piftis) utgör 39 % av alla timmar, vilket är en liten nedgång jämfört med 2021 då motsvarande siffra var 46 %. För gymnastikhallen är motsvarande siffror 34 veckotimmar, eller samma som året innan. Timmar med nedsatt
hyra utgör i gymnastikhallen drygt 50 %. Fotbollshallen har varit i användning från oktober till mars. I snitt en användning om 35 veckotimmar 2022 mot 32 timmar för 2021. Hyresgäster med lägre hyra är i snitt endast ca 7 %. Pargas stads hyresavtal för skolornas del har fortsatt och är numera av omfånget 13 – 16 timmar per vecka i de hallar som skolorna hyr. Stadens daghem är en ny flitig och välkommen hyresgäst i
PIF-Center. FysioGym Ab:s hyra av idrottsutrymmen har fortsatt på en acceptabel nivå då man räknar med PIFTIS eftermiddagsverksamhet har hämtat 30 och inemot 40 barn per skoldag till hallarna. Till FysioGyms koncept hör också, barnkalas som kan uppgå till 1 – 4 gånger per vecka.


STYRELSE OCH VD


Bolaget höll bolagsstämma den 26.4.2022 då bokslut för 2021 fastställdes, styrelsen och vd beviljades ansvarsfrihet och styrelsens ledamöter utsågs. Till revisor utsågs Fredrik Salonen, CGR, revisionsbyrå KPMG Oy Ab.


Som styrelseordförande har Andreas von Bergmann verkat. Styrelsen består förutom av ordförande av följande ledamöter Sanna Nymalm, Peter Karlsson, Johan Westerlund och Mikael Furu. Styrelsen konstituerade sig 14.6 då Andreas von Bergmann utsågs till styrelseordförande och Sanna Nymalm till viceordförande. Bolagets verkställande direktör är Lars Nummelin. Styrelsen har inom sig fastställt en arbetsordning för verksamheten. Styrelsen och VD lyfter inte arvoden.


Styrelsen har under året haft 4 protokollförda möten.


BOKSLUTET OCH STYRELSENS FÖRSLAG


Bolagets omsättning under verksamhetsåret utgjorde 215 261,34 euro (2021 = 192 299,55 euro).
Investeringarna uppgick till 7 000 € (2021 = 315 857,77)
Räkenskapsåret visar ett överskott om 245,92 euro (2021 = 606,46) före skatt. Avskrivningar har gjorts till ett belopp av 75 298,42 (2021 = 85 345,44) euro. Under år 2022 har bolaget amorterat på lån helt enligt plan. Närmare uppgifter om bokslutet framgår ur resultat- och balansräkningen jämte bilagor.


Styrelsen föreslår att ingen dividend utdelas och att årets förlust bokas på det balanserande vinst- /förlustkontot.


BOLAGETS SOLVENS OCH FRAMTIDSUTSIKTER


Bolaget har god solvens. Likviditeten har under året varit tillfredsställande. Lånebördan kunnat hållas skälig trots att reklamintäkterna har minskat. Grundfinansieringen är ordnad och hallarna håller hög standard. Styrelsen har slagit fast att hyresnivån för samtliga hyresgäster måste vara sådan att den kan täcka framtida reparationer och fastighetens underhåll. Utsikterna är för tillfället goda för att bolaget skall klara de
uppställda målsättningarna utan andra hyresförhöjningar än den ca 6 % hyresförhöjning som verkställdes vid årsskiftet 2022/2023.


Styrelsens uppfattning är att det inte existerar sådana risker i verksamheten som nämnvärt skulle avvika från fastighetsbranschens.


Pargas den 23.3.2023
STYRELSEN

2023

FASTIGHETS AB PIF-CENTER KIINTEISTÖ OY
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2023


HISTORIA
Bolaget grundades den 22.02.1996 med namnet Oy Divistal Ab. År 1998 ändrades namnet till Oy Parsoccer Ab och från och med den 6.10.2015 är bolaget ett fastighetsbolag och dess firma Fastighets Ab PIF-Center Kiinteistö Oy med bifirmorna ”Parsoccer” och ”PIF-Center”. Bolagets ändamål är att primärt äga och förvalta tomt nr 445-11-2-14 samt på tomten befintliga byggnader och byggnationer i Norrby i Pargas stad. Bolagets ägare är Pargas Idrottsförening r.f. (88,9 %) och Nordkalk Oy Ab (11,1 %). Alla aktier är likvärdiga.

VERKSAMHETEN
År 2023 har verksamheten som består av uthyrning av idrottsutrymmen pågått hela året. Under år 2023 har uthyrningsverksamheten varit normal. Hyresgäster på idrottssidan består av i huvudsak Pargas IF:s sektioner och olika lag. En del andra föreningar hyr också regelbundet idrottsutrymmen av PIF-Center.


Uthyrning av utrymmen åt utomstående företag och organisationer har fortsatt. Av våra hyresgäster fortsätter FysioGym Ab och Pargas stad, kulturenheten och Folke Lindström. Uthyrning av båt-och bilplatser i källarens lagerlokaler har fortsatt för tredje året och den har blivit en del av uthyrningspaletten. Investeringarna som var mindre år 2022 har under år 2023 igen aktiverats. Under året ansöktes och erhölls positivt finansieringsbesked gällande grundläggande renovering av entréflygeln. I maj fick bolaget besked om stöd från Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, som beviljade 36 000 euro stöd för projektet som har en helhetsbudget på 120 000 euro. Projektet fick bygglov i februari och planerna var helt klara då finansieringsbeslutet delgavs. Utöver den statliga andelen har projektet också fått stöd via PIF-Center fonden som förvaltas av Pargas Idrottsförening r.f. från Stiftelsen Eschnerska frilasarettet och Martha och Albin Löfgrens kulturfond, samt av Pargas stad.

Till projektplanen hör ny maskinell ventilation i den s.k. kontorskorridoren med tillhörande behandlings- och mötesrum. Den investeringen utfördes i juni och juli av Pargasföretaget Airon Oy som vann anbudstävlingen. I samband med att ventilationen monterades, gjorde Gubbenheimarna nytt innertak till vindfånget invid ingången till kontorskorridoren och innertaket försågs med taklucka till isolerings vinden där huvudparten av ventilationskanalerna finns.
Vidare förverkligades projektplanen med att under hösten byta ut samtliga fönster i behandlingsrummen och i köket. Jobbet gjordes av Gubbenheimarna och fönstren levererades av Piklas Oy. Totalt är det fråga om 12 fönster. Då det arbetet var avklarat kan PIF-Center med tillfredställelse notera att samtliga fönster på huvudvåningsplan har bytts ut sedan fastigheten anskaffades.
Till projektplanen hör också att byta innerdörrar i kontorskorridoren. Det arbetet inleddes under senhösten och slutfördes i januari 2024. Hela det jobbet gjordes på talko av Gubbenheimarna. Dörrarna levererades av Pargas Snickeri Ab.

Arbeten som hör till projektplanen och som utförs under 2024, är ett nytt tak av åstyp och gjort med takstolar, helbrädning plus filtundertak och maskinfalsad plåt. Det arbetet påbörjades 8 februari och är i skrivande stund mera än halvvägs. Entreprenör är Plåtslageri T. Lindström Ab Oy, som vann konkurrensutsättningen bland totalt 6 anbudsgivare. Planen är att taket skall vara klart under april månad 2024

Vidare finns byte av ytterdörr till kontorskorridoren, ny ytterdörr vid personingången till skatehallen och ny lyftport likaså till skatehallen. Ytterdörren byts av Raision Metalli Oy, lyftporten av Turner Door Oy. Ytterdörren vid personingången byts av Gubbenheimarna som också är behjälpliga med förberedande och efterarbeten av alla andra dörrinsättningar. Dessa arbeten utförs under vintern, våren 2024.

Utöver projektplanen skall köket invid Folkes mötesrum förnyas helt och hållet. Nya köksmöbler och de flesta köksmaskinerna förnyas. Främsta drivfjädern är, att FysioGym behöver mera ändamålsenliga köksutrymmen för att sköta mellanmålet för de ca 50 talet barn som dagligen finns i
eftermiddagsverksamhet i Piftis regi. Utöver dessa åtgärder har eller kommer vitvarorna i WC utrymmena i kontorsdelen att bytas. I samband med renoveringarna målas en del innerväggar helt eller delvis. Alla dessa jobb utförs av Gubbenheimarna på talko.


Sammantaget kan styrelsen konstatera att sedan fastigheten anskaffades 2015, har efter att projektplanen ”Grundläggande renovering av entréflygelen” har förverkligats, gjorts många grundrenoveringar i PIF- PIF-Center.

Förutom den helhetsändring från industrihall till idrottsutrymmen som gjordes 2016 – 2017 byggdes entrétaket (kallt utrymme som skyddar huvudingångarna) hösten 2018. Bastun (Lasses bastu) och bostaden (Affes Lya) byggdes/renoverades under hela 2018 och togs i bruk i slutet av året. PIF-Centers huvudhall fick nytt åstak av maskinfalsad plåt 2019. Dräneringen är helt ny. Samtliga rör, vatten, sanitets, ventilation- och värmerör, förutom centralvärmerören från 1977 i kontorsdelen som är ursprungliga, har bytts och förnyats i hela fastigheten. Alla innerdörrar och ytterdörrar är utbytta liksom alla fönster på huvudvåningsplan. Ett stort tack till talkogänget Gubbenheimarna!


Årsunderhåll har företagits två gånger under året, i början av augusti och efter nyår. Årsunderhållet är också från början till slut talkojobb.

Energipriserna är alltid en utmaning. Bolaget har dock tack vara aktiva åtgärder i styrningen av belysning och värme klarat utmaningarna hyfsat bra. El-åtgången bibehölls på samma nivå som under föregående år men ökade med marginella 900 kWh, då förbrukningen var 87 087 kWh under år 2023. Totalt sjönk dock el-energins totalanskaffning mätt i euro med knappt 12 %. Genomsnittspriset för el, alltså elinköp, överföring, effektavgifter och samtliga skatter (också moms) blev under året 19,63 c/kWh. Förbrukningen av fjärrvärme blev PIF-Centers lägsta under den tid som verksamheten pågått, eller totalt 239,3 MWh (temperaturkorrigerad mätning). Det igen visar att satsningar på energibesparande åtgärder som tilläggsisolering och nya fönster har gett resultat. Fjärrvärmens medelpris under 2023 är 117,85 euro/MWh inklusive moms.


Det finns lediga tider i samtliga hallar och speciellt under veckosluten har det funnits onyttjade halltider.

Uthyrningen uträknat på veckotimmar (de aktiva månaderna) har för idrottshallens del bibehållits på samma nivå som föregående år knappt 44 timmar både år 2023 och 2022. Hyresgäster med nedsatt hyra (skolor, PIF-Akademi, PIF Pre-Academy och Piftis) utgör 40,5 % av alla timmar, vilket är en liten ökning jämfört med 2022 då motsvarande siffra var 39 %. För gymnastikhallen är motsvarande siffror 38,7 veckotimmar, en klar ökning från föregående år då veckotimmarna var 34 veckotimmar. Timmar med nedsatt hyra utgör i gymnastikhallen knappt 50 %. Fotbollshallen har varit i användning från slutet av oktober till mars. I snitt en användning om 36 veckotimmar 2023 mot 35 timmar för 2022. Hyresgäster med lägre hyra är i snitt endast ca 11 %. Pargas stads hyresavtal för skolornas del har fortsatt och är numera i medeltal 15 timmar per vecka i de hallar som skolorna hyr. Stadens daghem har fortsatt att använda PIF- Center. FysioGym Ab:s hyra av idrottsutrymmen har fortsatt på en acceptabel nivå då man räknar med PIFTIS eftermiddagsverksamhet har hämtat 40 och inemot 50 barn per skoldag till hallarna. Till FysioGyms koncept hör också, barnkalas som arrangeras 0 – 4 gånger per vecka.

STYRELSE OCH VD


Bolaget höll bolagsstämma den 18.4.2023 då bokslut för 2022 fastställdes, styrelsen och vd beviljades ansvarsfrihet och styrelsens ledamöter utsågs. Till revisor utsågs KPMG Oy Ab.
Som styrelseordförande har Andreas von Bergmann verkat. Styrelsen består förutom av ordförande av följande ledamöter Sanna Nymalm, Peter Karlsson, Johan Westerlund och Mikael Furu. Styrelsen konstituerade sig 22.5 då Andreas von Bergmann utsågs till styrelseordförande och Sanna Nymalm till viceordförande. Bolagets verkställande direktör är Lars Nummelin. Styrelsen har inom sig fastställt en arbetsordning för verksamheten. Styrelsen och VD lyfter inte arvoden.


Styrelsen har under året haft 4 protokollförda möten.

BOKSLUTET OCH STYRELSENS FÖRSLAG


Bolagets omsättning under verksamhetsåret utgjorde 223 999,40 euro (2022 = 215 261,34 euro). Under året gjordes inga investeringar som ökade avskrivningsgrunden (2022 = 7 000 €)
Räkenskapsåret visar ett överskott om 4 823,55 euro (2022 = 245,92) före skatt. Räkenskapsperiodens överskott är 3 862,49. Avskrivningar har gjorts till ett belopp av 88 961,93 (2022 = 75 298,42) euro. Under år 2022 har bolaget amorterat på lån enligt plan. Närmare uppgifter om bokslutet framgår ur resultat- och balansräkningen jämte bilagor.

Styrelsen föreslår att ingen dividend utdelas och att årets förlust bokas på det balanserande vinst-/förlustkontot.

BOLAGETS SOLVENS OCH FRAMTIDSUTSIKTER

Bolaget har god solvens. Likviditeten har under året varit tillfredsställande. Lånebördan kunnat hållas skälig. Grundfinansieringen är ordnad och hallarna håller hög standard. Styrelsen har slagit fast att hyresnivån för samtliga hyresgäster måste vara sådan att den kan täcka framtida reparationer och fastighetens underhåll. Utsikterna är för tillfället goda för att bolaget skall klara de uppställda målsättningarna utan hyresförhöjningar.

Nya utmaningar i verksamhetsmiljön, är att Pargas under nästa år får väsentligt utökad hallkapacitet eftersom PIUG 2 hallen enligt planerna färdigställs till hösten 2024. En väsentlig faktor är då vilken hyresnivå som fastställs i de av Pargas stad ägda hallarna. Om sund marknadsnivå blir rådande, så som det har ställts i utsikt från stadens hallbolags sida, är situationen för PIF-Center konkurrenskraftig.
En annan utmaning är en avtagande talkoinsats i framtiden. Att den kommer att avta är bara en följd av naturens lagar – Gubbenheimarnas medelålder torde ligga närmare 80 än 70 vid det här laget. Den utmaningen kan tacklas genom att få yngre talkoarbetare med i underhållsarbetet och den andra sättet är mera köptjänster, vilket ju höjer kostnaderna.

Ytterligare en tredje utmaning som i sig är positiv och som i någon mån balanserar utmaning två, är att PIF- Centers fastighet är i sådant skick, att kommande investeringar de närmaste åren inte är stora. Detta leder till att avskrivningarna inkommande år minskar, p.g.a. att avskrivningsgrunden minskar. Detta ger upphov till förutsättningar för bättre resultat, vinst, vilket inte är förenligt med bolagets långsiktiga, möjligen i sig outtalade mål, att vara måttligt vinstgivande. Bolaget och dess styrelse har i framtiden att väga in dels höjda kostnader i form av köptjänster och andra kostnader mot en eventuell sänkning av hyresnivån för att nå den övergripande målsättningen att inte visa ”för bra resultat under strecket”. Och detta i en ny konkurrenssituation.


Styrelsens uppfattning är att det inte existerar sådana risker i verksamheten som nämnvärt skulle avvika från fastighetsbranschens.

Pargas den 14.3.2024

STYRELSEN